o nás

Organizácia reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

RKC má synodálno-presbyteriálny charakter a jej najvyšším zákonodarným orgánom je synoda, tvorená sedemnástimi ordinovanými a sedemnástimi laickými poslancami.

Synoda volí zo svojich radov Synodnú radu (7 ordinovaných a 7 laických členov) a Predsedníctvo synody. Základnou organizačnou zložkou RKC je cirkevný zbor na čele s presbyterstvom, ktoré vedie duchovný pastier a kurátor. Cirkevný zbor je dvojaký: „matkocirkevný” zbor, ktorý vydržiava samostatnú duchovenskú stanicu, a „dcérocirkevný” zbor, ktorý je zo stanoviska duchovnej starostlivosti pričlenený k niektorému matkocirkevnému zboru.

Synoda popri siedmich maďarských seniorátoch (bratislavskom, komárňanskom, tekovskom, gemerskom, západno-košickom, východno-košickom a užskom) vytvorila aj dva slovenské senioráty (michalovský a ondavsko-hornádsky).

Každý seniorát je riadený valným zhromaždením na čele so seniorom a seniorálnym kurátorom. Vzhľadom na historickú minulosť je pre RKC typická dvojjazyčnosť a väčšia časť veriacich patrí k maďarskej národnostnej menšine. Administratívnym centrum RKC je Kancelária Predsedníctva synody, ktorá od roku 1985 sídli v Komárne.

Súčasným biskupom cirkvi je Mgr. Róbert Géresi. RKC spolu s ostatnými reformovanými cirkvami vyznáva dve historické konfesie: Heidelberský katechizmus (1563) a Druhé helvétske vyznanie viery (1566). Ústava RKC bola od zmeny režimu v roku 1989 niekoľkokrát pozmenená a v súčasnej dobe je aktuálnym znenie ústavy prijaté v decembri 2002.

Zdroje:

KIS, Béla A. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,

Stručná história Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.| Reformata.sk| Nyitóoldal [online], 2012 Reformata.sk

Reformovaná kresťanská cirkev: História a základná charakteristika cirkvi | ERC: Ekumenická rada cirkví v SR

Náboženské zloženie obcí Slovenskej republiky v roku 2011
Reformovaný kostol Komárno
Róbert Géresi - biskup RKC na Slovensku

info@zdanarcz.sk

Mýtna 36/45, 044 11 Ždaňa