VÍta vás reformovaný cirkevný zbor v ždani

Archív 2020

archív 2020

Milí bratia a milé sestry,

 

Pán Boh nás stvoril na svoj obraz, ale mnohí sa tomu obrazu prestávali podobať. A tak na svet muselo prísť dieťa – Boží Syn, aby nám ľuďom ten obraz znovu navrátilo. Pán Boh veľmi túži po tom, aby každý jeden z nás získal svoj dedičný podiel na večnom živote. A nádej toho sa nám otvára v prichádzajúcom Pánovi Ježišovi Kristovi. Jeho príchodom na tento svet sme totiž boli ospravedlnení nie na základe našej vlastnej spravodlivosti, ale len vďaka milosti, ktorú nám skrze Neho prejavil náš dobrotivý a láskavý Boh. V Pánovi Ježišovi sme dostali ten najväčší dar. Preto si to nenechajme len pre seba a obdarujme touto radostnou vianočnou zvesťou aj ďalších...

 

27. 12. 2020 Nedeľná pobožnosť - Dobrota a láska Boha k ľuďom Tít 3, 1-8

Milí bratia a milé sestry,

 

Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby zachraňoval a zhromažďoval, aby rozdával radosť a plesanie. Prišiel, aby k sebe priviedol teba i mňa, i každého, nech je to ktokoľvek. Aj dnes k nám prichádza vo svojom slove, aby nás zachránil, aby nás obdaril radosťou z toho, že sme vyliečení z hriechu. Nikto iný nás z tej duchovnej infekčnej choroby nedokáže vytiahnuť, iba náš Spasiteľ. On je Ten jediný záchranca. Nech dá Pán Boh, aby sme sa ním nechali vyliečiť a ďalej viesť na našej ceste životom...

 

26. 12. 2020 Pobožnosť na 2. sviatok vianočný – Náš vianočný Záchranca Iz 49, 8-13

Milí bratia a milé sestry,

 

Kráľovstvo Božie je aj dnes všade tam, kde je láska, odpustenie a zmierenie, kde jeden berie na druhého ohľad a vychádza mu v ústrety. Je tam, kde sa usilujeme o pokoj a dobro, kde dokážeme zaprieť samých seba, kde nad vlastné záujmy vyzdvihujeme všeobecné dobro. Je tam, kde sa ľudia prestávajú báť, kde sú vyslobodzovaní z pút, rôznych zviazaností a závislostí po stránke telesnej i duchovnej. Je tam, kde v sebe človek potlačuje prirodzenú pýchu a učí sa pokore, kde sa obnovuje vzťah k Bohu a vlastné sebestredné JA je odsunuté až na druhé miesto. Je tam, kde sa otvárame pôsobeniu Božieho Ducha, aby v nás mohlo rásť jeho ovocie...

 

25. 12. 2020 Pobožnosť na 1. sviatok vianočný - Božie Kráľovstvo medzi nami a v nás Lk 17, 20-21

Milí bratia a milé sestry,

 

nie len na Vianoce, ale po celý rok majme na pamäti, že k nám prišiel Spasiteľ tohto sveta, ako malé nevinné dieťa a vykúpil svojou bezrozmernou láskou všetkých nás z otroctva hriechu. A len skrze svoju milosť nám ponúkol večný pokoj spolu s ním v nebeskej blaženosti. Sláva Bohu na výsostiach, a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. To je to prvé, čo by sme mali brať do úvahy. Všetky ostatné, pozemské, rôznym spôsobom príjemné či nepríjemné záležitosti by mali byť až druhoradé. Tak si želajme, aby sme sa mohli celým telom a celou mysľou vnoriť do toho pravého skutočného kúzla, ktoré robí Vianoce Vianocami, nestarať sa o zajtrajšok, len dôverovať…… pretože Boh je s nami. Amen

 

24. 12. 2020 Pobožnosť na Štedrý večer - Radostné vianočné posolstvo v neľahkých časoch Lk 2, 13-14

Milí bratia a milé sestry,

 

Mária bola výnimočnou matkou. Jej materstvo predstihuje ktorékoľvek iné. Ona sa stala panenskou matkou Mesiáša, v ktorom sú požehnané všetky národy zeme. Mária môže byť i pre nás dokonalým príkladom viery, ako aj príkladom dokonalého, radostného a vďačného očakávania Pána. Vžime sa s jej láskyplným očakávaním dnes aj my a s vierou prijmime prichádzajúceho Pána do svojich sŕdc.

Prajem Vám krásnu a Bohom požehnanú poslednú adventnú nedeľu!

 

20. 12. 2020 Pobožnosť na 4. adventnú nedeľu - Dokonalý príklad adventného očakávania Lk 1, 39-55

Milí bratia a milé sestry,

 

nech dá Pán, aby sme prijali vyslobodenie z otroctva svojich hriechov tým, že prijmeme za svojho Spasiteľa Ježiša Krista. Tak budeme naplnení novou radosťou, ktorá nás povedie k práci na príprave Božieho kráľovstva už tu na zemi a zároveň budeme môcť zakúšať pravdivosť Božích zasľúbení. Nech dá Pán, aby sme si jednak uvedomovali svoju pominuteľnosť, ale v Pánovi Ježišovi videli svoju budúcnosť a mali istotu, že všetko Bohom zasľúbené a Božím slovom predpovedané sa splní a my toho budeme účastní.

 

Budúci týždeň ak Pán Boh dá, sa konfirmačná príprava bude konať ako obvykle – v stredu o 15:00 hod. a náboženstvo v škole v Ždani vo štvrtok o 12:20. Večerné adventné bohoslužby sa budú konať vo štvrtok o 17:00 hod. a o týždeň, na 4. adventnú nedeľu sa služby Božie budú konať v obvyklom čase o 9:00 hod.

 

Chcela by som sa veľmi poďakovať našim bratom v Kristu – B. Gergelymu a J. Perháčovi, za stavebné práce týkajúce sa vyplnenia múru pri kostole, ktoré tento týždeň vykonali. Nech ich Pán Boh naďalej požehnáva a dáva pevné zdravie.

 

Prajem Vám požehnanú 3. adventnú nedeľu!

 

13. 12. 2020 Pobožnosť na 3. adventnú nedeľu - Slová o radosti a naplnených zasľúbeniach Iz 40, 1-11

Milí bratia a milé sestry,

 

jednoduchý muž zaodiaty v ťavej koži, ohlasujúci Boží súd, môže byť dokonalým príkladom pre naše duchovné očakávanie, ako aj pre našu osobnú duchovnú prípravu, skrze ktorú každý jeden z nás pripravuje cestu Pánovi vo svojom srdci. Inšpirujme sa jednoduchosťou, ktorá je zároveň prestúpená duchovnou vytrvalosťou a vedie nás k jedinému cieľu našich životov – k láske a pokoji, ktoré nám prináša Ježiš.

 

Budúci týždeň ak Pán Boh dá, sa konfirmačná príprava bude konať ako obvykle – v stredu o 15:00 hod. Náboženstvo pre deti sa v škole v Ždani koná každý štvrtok o 12:20. Večerné adventné bohoslužby sa budú konať vo štvrtok o 17:00 hod. O týždeň, na 3. adventnú nedeľu sa služby Božie budú konať v obvyklom čase o 9:00 hod.

 

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami dávam do povedomia, že ak by niektorí seniori z nášho zboru, ktorí majú zdravotné problémy a nemôžu sa dostaviť na Vianoce do kostola k sláveniu Večere Pánovej, mali záujem o vyslúženie tejto sviatosti v svojich domovoch, bude tu tá možnosť. Prosím, aby ste ich o tejto možnosti informovali a prípadne mi dali vedieť čas možnej návštevy. Ďakujem.

 

Prajem Vám požehnanú 2. adventnú nedeľu!

 

6. 12. 2020 Pobožnosť na 2. adventnú nedeľu – Správne pripravovanie cesty Mt 11, 2-10

Milí bratia a milé sestry,

 

majme na pamäti, že veľkolepému poslednému súdu, ktorý sa bude odohrávať v budúcnosti predchádza naša prítomnosť, na ktorej záleží a v ktorej vlastne sami seba súdime tým, ako vidíme našich blížnych. Majme preto otvorené srdcia a neprestávajme v ľuďoch hľadať Krista. Aj v našom okolí sa istotne nachádzajú takí, ktorých ostatní nevidia a odmietajú. My si však zvoľme spôsob, ku ktorému nás vedie Písmo a sami buďme Kristovým odrazom ako príklad pre  druhých...

 

Budúci týždeň ak Pán Boh dá, sa konfirmačná príprava bude konať ako obvykle – v stredu o 15:00 hod. Náboženstvo pre deti sa v škole v Ždani koná každý štvrtok o 12:20. Okrem toho, pre žiakov druhého stupňa, ale aj iných malých záujemcov o biblické príbehy, pridávam na naše internetové stránky audio-nahrávky. Nájdete ich v sekcii „Hodiny náboženstva pre deti.“ Vo štvrtok o 17:00 hod., sa budú konať večerné adventné bohoslužby. Tieto večerné bohoslužby sa budú pravidelne v rovnakom čase konať každý štvrtok, až do Štedrého dňa. O týždeň, na 2. adventnú nedeľu sa služby Božie budú konať v obvyklom čase o 9:00 hod.

 

V mene celého nášho cirkevného zboru, by som sa chcela poďakovať za údržbu a revíziu kotlov a údržbu odpadu na fare bratom J. Bindovi a I. Bindovi, za vypracovanie revíznej správy plynu a plynových kotlov Ing. V. Véghovi a za úpravu a údržbu ornamentov v kostole J. Gergeľovi. Nech im je Pán Boh vždy nablízku a požehnáva ich v ich činnostiach.

 

Prajem Vám požehnanú 1. adventnú nedeľu!

 

29. 11. 2020 Pobožnosť na 1. adventnú nedeľu – Hľadať Kristov odraz v ľuďoch a byť príkladom pre druhých Mt 25, 31-46

Milí bratia a milé sestry,

 

dnes ešte máme čas pracovať na našom duchovnom živote a posilňovať sa vo viere. Ďakujme nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, že nám dáva šancu a ponáhľajme sa ju využiť, kým nebude neskoro. Buďme trpezliví a vo viere vytrvalí, pretože nepoznáme deň ani hodinu. A preto už či sa v našom pozemskom živote dočkáme Pánovho druhého príchodu alebo nie, nezostaňme nepripravenými, ale zaopatrime sa vierou, ktorá bude vždycky schopná vydať svetlo... Prajem Vám krásnu a Božím Slovom predchnutú nedeľu!

 

V okolí kostola a fary prebiehali minulý týždeň výkopové a búracie práce – robil sa odvodňovací kanál, aby sa voda nedostávala pod základy a postupom času nenarušovala budovu fary. Za túto veľkú prácu, ako aj celú organizáciu a realizáciu tohto projektu, by som sa v mene celého nášho cirkevného zboru chcela poďakovať našim bratom v Kristu: O. Balogovi, V. Bittóovi, B. Gergelymu, M. Korfantovi, J. Perháčovi, J. Hrubovskému, J. Beranovi, sestre E. Fodorovej i ďalším nemenovaným, ale Bohu známym, ktorí prispeli svojou pomocou. Nech je im všetkým Pán Boh vždy na blízku, bohato ich požehnáva a odmeňuje všelijakými svojimi dobrodeniami.

 

Mohli ste si taktiež všimnúť, že popri schodoch vedúcich do kostola pribudlo osvetlenie. Za tento počin ďakujeme starostovi našej obce J. Kokardovi i všetkým pracovníkom, ktorí sa na tom nejakým spôsobom podieľali. Budúci týždeň, ak Pán Boh dá, by sa taktiež mali dokončiť práce, týkajúce sa podsvietenia nášho kostola. Nech dá Pán všetkým dostatok sily a pomáha im v ich práci.

 

Čo sa týka bohoslužobného života, máme veľkú radosť, že sa môžeme znovu zhromažďovať, aj keď ešte platia určité opatrenia a obmedzenia. Dávam na známosť, že konfirmačná príprava bude s našimi troma konfirmandami prebiehať v kancelárii na fare, vždy v stredu o 15:00 hod. Navrhla som to z toho dôvodu, že 2. stupeň základných škôl zatiaľ nechodí do školy a stmieva sa pomerne skoro, tak aby deti nemuseli chodiť za tmy. Ak by to však niekomu nevyhovovalo, rada sa prispôsobím. Vo štvrtok 26. 11. 2020, sa budú konať večerné kajúcne bohoslužby so začiatkom o 17:00 hod. Na 1. adventnú nedeľu 29. 11. 2020, sa služby Božie budú konať o 8:30 hod., pretože tieto bohoslužby budú spojené aj s vysluhovaním Večere Pánovej.

 

22. 11. 2020 Nedeľná pobožnosť – Byť pripravený a vždy so sebou nosiť vieru Mt 25, 1-13

Milí bratia a milé sestry,

už Jób vedel a poznal základné pravdy pre náš ľudský život a dnešný biblický text o tom chce poučiť aj nás. Dnešný text nám poukazuje na skutočnosť, že život každého z nás je krátky a má svoje hranice, ktoré neprekročíme. Avšak máme veľkú možnosť pre svoj život, ktorá spočíva v tom, že Boh nás v ňom chce viesť a postaral sa nám aj o Vodcu, ktorého máme v Pánovi Ježišovi Kristovi. Rozhodnutie či ho prijmeme však zostáva len na nás. Vedzme však, že všetci smerujeme k tomu poslednému súdu, na ktorom budeme môcť obstáť len po boku s našim obhajcom. Nech dá Pán, aby sme sa nad svojim pozemským životom viac zamýšľali, či ho žijeme správne, či kráčame po ceste, ktorou nás vedie Pán a aby aj nám napokon z Božích úst mohli znieť slová: „Správne, dobrý a verný sluha! Vojdi do radosti svojho pána!“ ... Prajem Vám krásnu a Bohom požehnanú nedeľu!

Milí naši konfirmandi a milé mamičky našich konfirmandov, tak ako som už avizovala minulú stredu, keď som pridávala na stránky materiály a otázky na konfirmačnú, pripomínam, že konfirmačná príprava by sa už túto stredu začala konať v normálnom režime. Konfirmačná príprava by prebiehala v kancelárii na fare. Dala som návrh, aby sme začínali už o 15:00. Prosím, ak s tým nesúhlasíte alebo je ten čas nevyhovujúci, dajte mi to včas vedieť. Ďakujem.

Milí priatelia, dobrou správou pre nás všetkých je, že budúcu nedeľu 22. 11. 2020, ak Pán Boh dá, sa pri službách Božích už stretneme osobne v našom kostole. Služby Božie sa budú konať v obvyklom čase o 9:00 hod. ráno, tak ako sme boli zvyknutí. Naďalej je však potrebné dodržovať hygienické opatrenia a rozostupy.
Aj touto cestou by som sa veľmi chcela poďakovať našim bratom zo zboru – O. Balogovi a V. Bittóovi, za ich skutočne ochotnú a láskavú pomoc pri výkope odvodňovacieho kanálu pri fare. Nech im Pán Boh aj naďalej dáva dosť sily k ich práci a bohato ich požehnáva.

15. 11. 2020 Nedeľná pobožnosť – Pamätať na smrť a nachádzať svojho Obhajcu Jób 14, 1-5

Milí bratia a milé sestry,

 

dnešný biblický text je svetlom pre všetkých, ktorí sú zúfalí a strácajú nádej i dôveru k Bohu. Sme uistení o tom, že Pán Boh nie je mŕtvy, ale žije. Že nie je nečinný, ale koná. Že nie je hluchý, ale počuje. Žiadny vzťah však nemôže fungovať len jednostranne. Na to, aby nás Pán Boh vyslyšal, podal pomocnú ruku či učinil zázrak, potrebuje našu spoluprácu. Potrebuje našu hlbokú a neochvejnú vieru. Nejde to, keď s ním nemáme živý vzťah. Nejde to, kým ho nespravíme každodennou súčasťou nášho života. Ak máme vieru v Boha, potom aj v časoch skúšok a kríz, keď nás opantávajú pochybnosti a rastie v nás nedôvera, Pán Boh dokáže našu vieru znovu obživiť a pripomenúť nám, že pre tých, ktorí veria, je všetko možné.

 

Prajem Vám Bohom požehnanú nedeľu i celý týždeň!

 

8. 11. 2020 Nedeľná pobožnosť – Úprimne veriť Bohu a podieľať sa na zázrakoch Mk 9, 14-29

Milí bratia a milé sestry,

 

stačí tak málo, stačí prijať jarmo, ktoré je ľahké, stačí prijať Ježiša do svojho srdca. V živote sa nám síce nevyhnú starosti a problémy, ale ak prijmeme Ježiša, ponesieme ich ľahšie, pretože On je ten jediný, u koho môžeme nájsť to skutočné uspokojenie a odpočinutie našich duší. A tak buďme aj my tými maličkými, ktorým sú zjavené Božie pravdy, nespoliehajme sa na seba a svoje nedokonalé poznanie spočívajúce len v domnelosti, ale tak ako deti rodičom, aj my dôverujme nášmu Pánovi. A vždy ak budeme unavení a preťažení, spomeňme si na to jarmo, ktoré neťaží, ale ponúka nášmu životu dokonalé odpočinutie a pravý zmysel. Pán Ježiš k nám hovorí aj dnes: Prijmite ma! ...Všetkým Vám prajem peknú a požehnanú nedeľu!

 

Milí priatelia, ako ste si mohli všimnúť, na naše internetové stránky pridávam každú stredu učebné materiály pre konfirmandov a utorkami budem pridávať audio-nahrávky náboženstva pre deti, taktiež s priloženými materiálmi. Čo sa týka náboženstva, zatiaľ je pridaná jedna nahrávka s materiálmi, z utorka 27. 10. 2020. Prosím rodičov a starých rodičov, ktorých deti a vnúčatá navštevujú náboženstvo v ZŠ Ždaňa a ZŠ Trstené pri Hornáde, aby ste o tom deti informovali. Hodiny náboženstva nájdete v sekcii „Príspevky“ na Hlavnej strane. Materiály pre konfirmandov nájdete klasicky medzi oznamami.

 

Obdržali sme email od sestry levítky M. Breckovej, ktorá všetkých záujemcov srdečne pozýva na online seniorátnu biblickú hodinu Hovory nad Bibliou, prostredníctvom aplikácie zoom.us. Znamenalo by to, že v reálnom čase by ste sa spojili prostredníctvom internetu a mali biblickú hodinu. Termín konania by bol vo štvrtok, 5. 11. 2020 o 18:30 hod. V prípade ďalších otázok sa môžete kľudne obrátiť na sestru Breckovú. (mariabreckova@gmail.com)

 

1. 11. 2020 Nedeľná pobožnosť – Prijmite ma! Mt 11, 25-30

Milí bratia a milé sestry,

 

„Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 4,17) „Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé.“ (Ef 5,16) „Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.“ (Heb 4,7) „Spomeň si teda, odkiaľ si padol, kajaj sa a konaj prvotné skutky.“ (Zj 2,5) „Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!“ (Zj 2,10) „Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov.“ (Zj 22,12) „Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, aby získali prístup k stromu života a vošli bránami do mesta.“ (Zj 22,14).

 

Toto sú len niektoré krátke citáty z Písma, ktoré vyzývajú k zmene života každého z nás. Možnosť tak urobiť máme aj dnes. Príkladom pre nás môže byť reformácia započatá Lutherom ako aj reforma bohoslužobného života izraelského národa za čias kráľa Joziáša. Kiežby každý vo svojom osobnom vzťahu k Bohu dokázal previesť takú obnovu a kiežby sme dokázali k tejto obnove viesť aj blížnych okolo nás, aby dokázali nájsť ten správny životný smer.

 

Prajem Vám príjemné počúvanie a nech vo Vás Pán Boh bohato pôsobí skrze Ducha svätého!

 

31. 10. 2020 Pobožnosť na Deň reformácie – Obnova duchovného života a vzťahu k Bohu 2 Krn 34, 29-33

Milí bratia a milé sestry,

 

hľadajme to, čo je skryté a nachádzajme to, čo sa ostatní nepokúšajú nájsť. Buďme bláznami pre ostatných, ale múdrymi pre seba. My sme už narazili na ten skrytý poklad a drahocennú perlu, keď sme do svojich životov prijali Pána Ježiša. A Pán Ježiš nám daroval príležitosť nasledovať ho až k nebeskému cieľu. Využime túto ničím nevyvážiteľnú ponuku a stále sa zdokonaľujme v našom duchovnom napredovaní... Prajem Vám pokojnú a Bohom požehnanú nedeľu i celý týždeň!

 

Milí priatelia, budúcu sobotu 31. 10., Vás pozývam vypočuť si kázeň v audio forme, pri príležitosti výročia Dňa reformácie. Samozrejme o týždeň bude na našich stránkach a youtube kanáli pridaná aj ďalšia nedeľná kázeň.

 

Touto cestou by som sa veľmi chcela poďakovať ochotným a milým bratom a sestrám zo zboru, menovite sestre E. Fodorovej a bratovi B. Gergelymu, za ich láskavú pomoc pri maľovaní a následnom upratovaní garáže pri fare. Vyprosujeme pre nich od Pána Boha veľa sily a dobrého zdravia, nech im Pán Boh žehná.

 

25. 10. 2020 Nedeľná pobožnosť - Vnútorná prázdnota verzus duchovné bohatstvo Mt 13, 44-46

Milí bratia a milé sestry,

 

každý, kto chce byť zachránený a obdržať raz večný život, sa musí znovu narodiť. Tá správna cesta vedie skrze Pána Ježiša a jej začiatkom je bázeň pred Hospodinom. Je potrebné sa kajať, báť sa Boha a počítať s tým, že všetko, čo konáme, hovoríme a myslíme Pán Boh vidí a raz aj prinesie na svetlo. Nech dá Pán, aby čo najviac ľudí prijalo Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a aby sme vo svojich srdciach mali bázeň pred Hospodinom, ktorá je začiatkom múdrosti a základom, na ktorom máme stavať naše životy. Prajem Vám všetkým pokojnú a Bohom požehnanú nedeľu i celý týždeň!

 

V sobotu 17. 10. 2020, sa v našom cirkevnom zbore konal krst. Krstená bola maličká Simona Eva Rajkovičová. Pre malú Simonku i jej rodičov a príbuzných, ktorí ju budú viesť v jej duchovnom raste, vyprosujeme veľa Božieho požehnania, milosti a pomoci.

 

18. 10. 2020 Nedeľná pobožnosť - Múdrosť začína v bázni pred Hospodinom Prís 9, 10-12

Milí bratia a milé sestry,

 

zo stránok Písma svätého môžeme vyčítať múdru vetu: „Čo človek rozsieva, bude aj žať.“ Preto ešte dnes musíme chytiť svoj rozum i srdce do hrste a snažiť sa aplikovať túto vetu na naše vlastné životy. Počítajme s tým, že budeme žať len to, čo si zasejeme. Preto ak chceme mať dobrú žatvu, musíme nepretržite rozsievať len to dobré semienko. A potom, až nastane čas, sa z tej žatvy budeme veľmi tešiť. Nech Pán Boh dá, aby nás Jeho slovo privádzalo k tomu pravému poznaniu a úprimnej viere. Prajem Vám všetkým požehnanú nedeľu!

 

11. 10. 2020 Nedeľná pobožnosť - Kresťanský princíp sejby a žatvy Ga 6, 6-10

Milí bratia a milé sestry,

 

v poslednej kapitole Listu Galatským, je nehľadiac na záverečné „amen“, prvým a posledným slovom slovo „bratia.“ A tak ako apoštol odôvodňuje našu kresťanskú slobodu z faktu, že sme „Božími synmi a dcérami“, tak zdôvodňuje aj naše zodpovedné kresťanské správanie zo skutočnosti, že sme „bratmi a sestrami.“ K takémuto kresťanskému životu, k bratskej starostlivosti a službe, nás povedie chodenie Duchom a tým takisto naplníme Kristov zákon.

 

Prajem Vám ničím nerušené počúvanie Božieho slova a duchovné obohatenie, ktoré Vám môže poskytnúť. Dnešnú kázeň si môžete ozvláštniť aj spevom piesne č. 452 z nášho reformovaného spevníka, ktorá sa k dnešnej téme nesmierne hodí. Majte požehnanú nedeľu!

 

Našim konfirmandom pripomínam, že konfirmačnú prípravu zahájime v stredu, 7. 10. 2020 o 17:00 hod. v zborovom dome pri kostole. Ak Pán Boh dá, mali by sme sa v tom čase stretávať každú stredu.

 

Po dlhých zvažovaniach a rozhodovaniach sme nakoniec s presbyterstvom nášho zboru usúdili, že kvôli sprísneným opatreniam týkajúcich sa 2. vlny koronavírusu, ako aj kvôli našej starosti a zodpovednosti za členov zboru, ktorí sú viac ohrozenou skupinou, sa v najbližšom období až do odvolania ešte nebudú konať štvrtkové biblické hodiny ani popoludňajšie služby Božie v nedeľu. Musíme byť v tomto neľahkom období zomknutí, súdržní a byť si navzájom oporou. Byť si bratmi a sestrami, ktorí sú spolu v dobrom aj v zlom a ktorí sú ochotní prísť na pomoc, ak by ktokoľvek niečo potreboval. Nech Vás Pán Boh všetkých požehnáva a potešuje svojou prítomnosťou!

 

 

4. 10. 2020 Nedeľná pobožnosť - Byť jedni druhým bratmi a sestrami Ga 5,26 - 6,5

Milí bratia a milé sestry,

 

ako je životne dôležité odvracať sa od vecí tela, tak je rovnako dôležité ukázniť sa obrátením sa k veciam Ducha. Táto vôľa sa ukáže v celom našom živote, v ukáznenom užívaní modlitby a meditácie nad Písmom, v spoločenstve s veriacimi, ktorí nás povzbudzujú k láske a k dobrým skutkom, v dodržovaní nedele ako Pánovho dňa, v návšteve zhromaždení i v účasti na Večeri Pánovej. V tom všetkom sa zaoberáme duchovnými vecami. Nestačí sa však len pasívne poddávať kontrole Ducha, ale musíme tiež aktívne ísť cestou Ducha, pretože len tak sa ukáže jeho ovocie v našich životoch ... Prajem Vám príjemné rozjímanie nad Božím slovom a požehnanú nedeľu!

 

Milí priatelia, budúcu nedeľu sa budú služby Božie konať v obvyklom čase o 9:00 hod. ráno. Zvesťou Božieho slova poslúži brat farár Mgr. Ján Semjan z Čane, nakoľko si v dňoch od 24. 9. – 1. 10. 2020 beriem dovolenku. V prípade akýchkoľvek akútností sa počas tých dní takisto môžete obrátiť na pána farára. Ďakujem.

 

V týždni sme pracovali na projekte „predzahrádky“ pred farou a chcela by som sa aj touto cestou poďakovať našim skutočne ochotným bratom zo zboru, menovite O. Balogovi a V. Bittóovi za ich láskavú a pohotovú pomoc s nosením okrasného štrku vo fúrikoch. Taktiež by som sa veľmi chcela poďakovať aj bratovi T. Kadukovi, za precízne nainštalovaný pohon na farskú bránu. Nie je to samozrejmosť, chce to odhodlanie a bratskú lásku, preto si to veľmi vážime a vyprosujeme pre našich bratov v Kristu veľa Božieho požehnania.

 

20. 9. 2020 Nedeľná pobožnosť – Kresťanský konflikt medzi telom a Duchom Ga 5, 16-25

Milí bratia a milé sestry,

 

každý, kto bol skutočne vyslobodený Kristom, prejavuje svoju slobodu týmito tromi spôsobmi: sebaovládaním, láskyplnou službou blížnemu i poslušnosťou Bohu a jeho zákonu. To je sloboda, pre ktorú nás Kristus oslobodil a ku ktorej sme povolaní. Táto sloboda je pokojom s Bohom, očistením nášho previnilého svedomia skrze vieru v Ježiša Krista, nevýslovnou radosťou odpustenia, prijatím, prístupom, synovstvom a milosrdenstvom bez zásluh. Preto v nej ako kresťania, hodní svojho povolania, stojme pevne a neupadajme už späť do otroctva ani do bezuzdnosti ... Prajem Vám príjemné počúvanie dnešnej kázne a požehnanú nedeľu!

 

Z dôvodu protipandemických opatrení a zhoršujúcej sa situácie ohľadom šírenia koronavírusu, sa ešte tento mesiac nebudú konať biblické hodiny, popoludňajšie bohoslužby v nedeľu o 14:00 hod., ani konfirmačná príprava. V prípade nejakých zmien, Vám samozrejme dám vedieť.

 

13. 9. 2020 Nedeľná pobožnosť – Podstata kresťanskej slobody Ga 5, 13-15

Milí bratia a milé sestry,

 

Kristus je obrazom náboženstva, ktoré má Božský pôvod. Obriezka znamená zákon, skutky a otroctvo, Kristus však znamená milosť, vieru a slobodu. Každý sa ale musí rozhodnúť sám. Galatskí kresťania sa pokúšali o kompromis, chceli pripojiť obriezku ku Kristovi a mať oboje, ale to je nemožné. Medzi týmito dvoma musia voliť jednak veriaci a jednak kazatelia cirkvi. Tí, ktorí vieru vyznávajú i tí, ktorí vieru zvestujú. Nie je žiadna tretia možnosť. Za našou voľbou sa skrýva náš motív. Ak sme náchylní lichotiť sebe samým alebo druhým, volíme si obriezku. Pred krížom sa však musíme pokoriť.... Prajem Vám radosť z Božieho Slova a požehnanú nedeľu!

 

Budúcu nedeľu Vás srdečne pozývam na služby Božie, ktoré sa budú konať v obvyklom čase o 9:00 hod. ráno. Dnes popoludní sa po prázdninovej prestávke, budú služby Božie konať  o 14:00 hod. Vo štvrtok o 17:00 hod. sa v našom zborovom dome zaháji aj konfirmačná príprava pre našich konfirmandov a hneď po nej sa o 18:00 hod. bude konať biblická hodina, na ktorej budeme pokračovať výkladom Jakubovho listu.

 

Na našich internetových stránkach pribudli vo fotogalérii fotky z denného letného táboru pre deti, ktorý sa na pôde nášho zboru konal 15. 8. 2020. Napokon by som sa veľmi chcela poďakovať sestre E. Fodorovej a bratovi O. Balogovi za ich láskavú pomoc pri údržbe a zveľaďovaní areálu nášho kostola a fary.

 

6. 9. 2020 Nedeľná pobožnosť – Stáť v slobode, ktorú nám vydobyl Kristus Ga 5, 1-12

Milí bratia a milé sestry,

 

najväčším darom pre nás ľudí bolo, keď Pán Boh zo svojej nepochopiteľnej lásky poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sa pre nás stal chlebom života. Chlebom, po ktorom už nikdy nebudeme hladní, pretože je to chlieb, ktorý nás vyživuje tou pravou vierou a nádejou. Ježišov výrok o chlebe života obsahuje silné slová, ktoré si nemôže dovoliť povedať každý, len ten, kto ich aj naozaj bude vedieť splniť. Môžeme si byť istí, že Boh vždy splní to čo sľúbil. Niekedy sa to nedeje síce hneď na lusknutie prstov, ale Boh vie najlepšie, kedy má a musí zasiahnuť. Stačí len dôverovať. Preto otvorme Pánu Bohu svoje srdcia, nebuďme hrdí sklopiť zrak a požiadať ho o to, aby sa o nás staral aj naďalej. Pohodlne sa usaďte a započúvajte do dnešného biblického rozprávania pri príležitosti Večere Pánovej, s vďačnosťou preukázanou láskavému Pánu Bohu aj za tohtoročnú úrodu. Majte požehnanú nedeľu!

 

Rada by som Vám oznámila a zároveň Vás aj srdečne pozvala na večerné služby Božie, ktoré sa budú konať v stredu, 2. 9. 2020 o 18:00 hod. v našom kostole, pri príležitosti zahájenia nového školského roku. O týždeň v nedeľu, 6. 9. 2020 sa služby Božie dopoludnia budú konať v obvyklom čase o 9:00 hod. ráno. Budúcu nedeľu sa po prázdninovej prestávke znovu začnú konať aj služby Božie popoludní, so začiatkom o 14:00 hod.

 

30. 8. 2020 Nedeľná pobožnosť – Potreba Božej starostlivosti Jn 6,35

Milí bratia a milé sestry,

 

možno sme si to ani nikdy predtým neuvedomili, ale kráľ Šalamún si na prvom mieste od Pána Boha neprial múdrosť, ale poslušné srdce. A keďže hovoril s Bohom, je viac než jasné, koho chcel, aby to jeho srdce počúvalo. Aj my vo svojich modlitbách žiadajme pre svoje životy poslušné srdce, aby sme vedeli plniť Božie prikázania, rozoznávali dobré od zlého, dokázali vo svojich životoch vládnuť podľa vôle Božej, aby náš život smeroval k Bohu a aby sme sa z tej cesty nikdy neodklonili. Mať srdce, ktoré poslúcha Boha, totiž zároveň znamená, mať múdrosť. Majte peknú a Bohom požehnanú nedeľu!

 

Rada by som Vám oznámila a zároveň Vás aj pozvala na kajúcne bohoslužby, ktoré sa budú konať vo štvrtok, 27. 8. 2020 o 18:00 hod. v našom kostole. Taktiež Vás srdečne pozývam na služby Božie budúcu nedeľu 30. 8. 2020, ktoré sa budú konať so začiatkom o 8:30 hod. Súčasťou nedeľných bohoslužieb bude aj vysluhovanie Večere Pánovej.

 

23. 8. 2020 Nedeľná pobožnosť – Prosba za poslušné srdce 1 Kr 3, 4-15

Milí bratia a milé sestry,

 

dnešná kázeň bude pojednávať o jednom z najčastejšie užívaných požehnaní, ktoré po vzore apoštola Pavla vyslovujú aj dnešní kazatelia a prajú veriacim, aby sa pri každom z nich obsah tohto požehnania splnil. Takisto Vám prajem, aby sa toto požehnanie pri Vás splnilo. Majte pokojnú a požehnanú nedeľu!

 

Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým veriacim a zvlášť veriacim z iných zborov, že počúvate naše ždanianske nedeľné pobožnosti. Od viacerých z Vás sme obdržali ďakovné e-maily ako aj finančné príspevky na chod nášho zboru. Prajem Vám, aby Vás Pán Boh svojim slovom naďalej potešoval a požehnával. Aby do vašich životov vnášal svoju milosť a lásku, aby ste boli plní darov Ducha Svätého. Vy všetci úprimne veriaci, ste totiž nenahraditeľnými Božími údmi a svojou vierou a láskou ste dobrým príkladom pre tých, ktorí Pána ešte nenašli. Nech je Pán Boh vždy s vami!

 

V sobotu 15. augusta sa v areáli nášho cirkevného zboru konal tzv. denný letný tábor pre deti. Bol to veľmi pekný letný deň, počas ktorého deti zažili množstvo zábavy pri rôznych hrách a súťažiach, ale takisto sa aj niečo nové naučili. Témou dňa boli Ježišove slová z Mt 4,19 „Poďte za mnou.“ Tak ako Pán Ježiš povolával rybárov za učeníkov, takisto sa aj naše deti stali takými malými rybármi ľudí. Naučili sa, že aj v Pánovi Ježišovi majú svojho kamaráta a to nielen tak hocijakého. Pán Ježiš je taký kamarát, s ktorým sa naozaj ničoho nemusia báť, pretože ich vždy ochráni, podrží a vo všetkom im priateľsky pomôže. Na záver sme si povedali, že takýto deň určite musíme ešte niekedy zopakovať. Veľmi pekne sa chcem poďakovať našej pani kurátorke Irenke Bittóovej, za jej precíznu prípravu celého programu pre deti, i našim milým presbyterom a ochotným mamičkám za ich pomoc a spoluprácu na tomto letnom dni. A samozrejme tiež ďakujem našim detičkám, že prišli, užili si to a všetkých nás potešili.

 

Rada by som Vám tiež oznámila, že do našej rodiny veriacich nám pribudol nový člen. Dňa 23. 8. 2020, so začiatkom o 8:30 hod., sa v našom zbore bude konať krst malej Liliany Migovej, na ktorý ste všetci srdečne vítaní. Pre malú Lilianu i jej rodičov vyprosujeme veľa Božieho požehnania a milosti. Nech ich Pán Boh sprevádza a ochraňuje na ich životnej ceste.

 

16. 8. 2020 Nedeľná pobožnosť – Význam apoštolského požehnania 2 Kor 13,13

Milí bratia a milé sestry,

 

je leto a k letu patria aj rôzne športové aktivity. Napríklad také bicyklovanie je v poslednej dobe celkom trendy. Pri dnešnej kázni sa však na koleso pozrieme z iného pohľadu než cyklisti. Podľa biblických textov z knihy Kazateľ a z knihy proroka Izaiáša, ako aj podľa neobyčajne výnimočnej knihy Jana Amosa Komenského pod názvom „Centrum securitatis“, nám koleso poslúži ako príklad k uvedomeniu si skutočnosti, že všetko vrátane nás samých je v tomto svete iba dočasné, zatiaľ čo náš Boh je bezpečným stredom, ktorý nás v motaniciach našich životov vždy neochvejne podrží. Preto „dúfajte v Hospodina po všetky veky, pretože Hospodin, len Hospodin je skala vekov“(Iz 26,4). Prajem Vám krásnu a Bohom požehnanú nedeľu!

 

9. 8. 2020 Nedeľná pobožnosť - Dočasnosť všetkého, Hospodin - skala vekov Kaz 1, 1-11 a Iz 26, 3-4

Milí bratia a milé sestry,

 

obrázok na audio nahrávke zachytáva, ako sa Kristovi nasledovníci v počiatkoch cirkvi schádzali pri Božom Slove a Večeri Pánovej. Práve starší či presbyteri boli tými, ktorí v začiatkoch slúžili Božím slovom i sviatosťami, ktorí sa túžili stretávať v kresťanskom spoločenstve a chváliť Pána Boha a vďaka ktorým sa aj cirkev rozširovala a naberala nových členov. Dnes, keď v našom zbore bude prebiehať valné zhromaždenie ohľadom volieb presbyterstva, slušilo by sa niečo povedať o tejto náročnej, ale nesmierne dôležitej cirkevnej funkcii presbytera. Preto bude dnešná kázeň venovaná práve téme presbyterov, ich nezameniteľným vlastnostiam, ktorými by mali oplývať a vzhľadom na ktoré by mali svoje zbory spravovať dobre a v Božej bázni. Nech Pán Boh dá, aby aj budúci presbyteri v našom zbore disponovali Bohu sa ľúbiacimi vlastnosťami a všetkým nám, ako svojim bratom a sestrám v Kristu, boli dobrým príkladom na našej ceste viery za Pánom Ježišom. Prajem Vám všetkým peknú a požehnanú nedeľu i celý nasledujúci týždeň!

 

2. 8. 2020 Nedeľná pobožnosť – Nezameniteľné vlastnosti a úlohy presbyterov 1 Pt 5, 1-4

Milí bratia a milé sestry,

 

každý tretí rok sa v starovekom Korinte konali tzv. Isthmické hry. Každý súťažiaci musel podstúpiť vyčerpávajúci tréning v nádeji, že bude ovenčený porušiteľným vencom vytvoreným ľudskými rukami. Apoštol Pavol však korintských kresťanov nabádal, aby sa pachtili za neporušiteľným vencom alebo inými slovami za večným životom, ktorý všetkým verným pripravil v nebesiach náš Pán Ježiš Kristus. Aj my si dnes na základe slov apoštola Pavla máme odpovedať, k akému cieľu bežíme, k akému vencu smerujeme svoje životy. Máme v živote možnosť dobojovať dobrý boj, dokončiť beh a pritom si zachovať vieru. Preto to nevzdajme! Prajem Vám krásnu a Bohom požehnanú nedeľu.

 

26. 7. 2020 Nedeľná pobožnosť – Cieľom nášho života je život večný 1 Kor 9, 24-27

Milí bratia a milé sestry,

 

jednou z vecí, ktorej by sa spravodlivý a bohabojný kresťan mal zďaleka vyhýbať je pokrytectvo. Ak by to však bolo také jednoduché, nemusel by to Pán Ježiš v Kázni na vrchu tak razantne pripomínať. V Biblii dokonca nachádzame aj veľmi známy príbeh o pokrytectve, v ktorom ako hlavná postava figuroval naoko bezúhonný a bezproblémový kráľ Dávid. Pokrytectvo nikoho nevyníma. Dôležité je uvedomiť si, že všetci niekedy hrešíme práve takýmto spôsobom. Posudzujeme a odsudzujeme druhých skôr, než sa pozrieme sami na seba. Pán Boh nás však všetkých tak nesmierne miluje. Z toho dôvodu majú preto z jeho milosti aj slepí pokrytci šancu na svoju nápravu. Prajme si, aby nás múdrosť Božieho Slova osvietila, a aby sme sa dokázali na veci pozerať správne.

 

19. 7. 2020 Nedeľná pobožnosť - Aj slepí pokrytci majú šancu na nápravu Mt 7, 1-5

Milí bratia a milé sestry,

 

vítam Vás počas týchto letných dní na našich ranných nedeľných bohoslužbách. Dnešná kázeň vychádza z 2. kapitoly Listu Rimanom, kde sa píše o navonok bezúhonne vyzerajúcich jedincoch, ktorí si zakladajú na dodržiavaní Zákona, vykonávaní obriezky a na svojich múdrych slovách, ale ich skutočné životy tomu všetkému nezodpovedajú. Nám má dnes z tohto textu plynúť ponaučenie, že pravými kresťanmi sa nestaneme svojim chytráctvom a okázalou zbožnosťou, ale jedine obrezaným srdcom. A v tom nám môže pomôcť len Najvyšší, ktorý naše srdcia obnovuje svojim Duchom. Prajem Vám požehnanú nedeľu a radosť z poznania Božej pravdy!

 

12. 7. 2020 Nedeľná pobožnosť – Nie Zákon a obriezka, ale srdce obnovené Božím Duchom Rim 2, 17-29

Milí bratia a milé sestry,

 

som veľmi rada, že aj dnes ste navštívili našu stránku, pretože túžite po Božom Slove. Dnešná kázeň pojednáva o starozákonnom texte z 1. kapitoly knihy Izaiáš. Hospodinova reč tlmočená prostredníctvom proroka je na jednej strane pre izraelský ľud zdrvujúca, no na strane druhej im pomáha vidieť veci inak. Aj my si dnes z tohto textu môžeme brať príklad. Prajem Vám, aby ste si vždy našli čas na Božie Slovo, aby ste ho počúvali alebo čítali a tým si stále rozširovali obzory a čistili svoje srdcia. Majte požehnanú nedeľu!

 

5. 7. 2020 Nedeľná pobožnosť - Kritika bohoslužobného života a návod k nastúpeniu správnej cesty Iz 1, 10-20

Milí bratia a milé sestry,

 

vítam Vás na dnešných nedeľných ranných službách Božích. Dnešné kázanie primárne pojednáva o novozákonnom texte, týkajúcom sa prísahy. Pán Ježiš vo svojej Kázni na vrchu nadväzuje na učenie, ktoré bolo kedysi dané otcom, že sľuby a prísahy dané Hospodinovi sa majú plniť. Upravuje ho však svojim poukazom na to, prečo je lepšie radšej neprisahať vôbec. Aj pre nás dnes z tohto textu plynie ponaučenie a pravdy, nad ktorými môžeme ďalej premýšľať. Pohodlne sa usaďte a rozjímajte o Božom slove. Prajem Vám požehnanú nedeľu!

 

So zármutkom v srdci Vám oznamujem, že vo veku 55 rokov nás do Božej večnosti predišiel náš brat v Kristu, Jaroslav Sendrei. Posledná rozlúčka s našim bratom sa uskutoční dňa 30. 6. 2020 o 13:00 hodine v dome smútku v Ždani. Pane prosíme, nauč nás počítať naše dni, aby sme sa nespoliehali na seba, ale dúfali v teba. Daj rodine zosnulého v jej zármutku svoj pokoj. Sme len pútnikmi na tejto zemi, ale Ty zostávaš rovnaký a Tvoje milosrdenstvo trvá od vekov až naveky. Amen

 

28. 6. 2020 Nedeľná pobožnosť – Prisahať a splniť alebo radšej neprisahať vôbec Mt 5, 33-37

Milí bratia a milé sestry,

 

vítam Vás na dnešných nedeľných službách Božích. Dnešná kázeň sa bude niesť v znamení nádherného vyznania apoštola Pavla v Liste Galatským, kde v 2. kapitole, vo veršoch 16 a 19-20 čítame: „…vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa Zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša... S Kristom som ukrižovaný. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa.“

 

Nech Pán Boh dá, aby sme si všetci stále znovu uvedomovali, že veriť v Ježiša Krista a tak s ním dosiahnuť spojenie, nám prináša úplne nový život. Ak sme totiž Kristovi skutočne uverili, potom sme viac než ospravedlnení.

 

V dnešný deň myslíme aj na našich oteckov, ktorí dnes majú sviatok. Ich rola v našich životoch je rovnako veľká a dôležitá, ako rola našich mamičiek. Ďakujeme Pánu Bohu za ich životy, za to že sa o nás starajú a starali s láskou a oddanosťou, že nám boli a sú nablízku v našich potrebách a starostiach, ako aj v našich radostiach, keď sa nám darí. Milostivý náš Bože, ktorý si tiež Otcom a ktorého smieme aj my volať našim nebeským Otcom, ochraňuj našich oteckov, dávaj im zdravie a silu, požehnávaj ich svojimi darmi a obdarúvaj ich svojou láskou. Amen

 

21. 6. 2020 Nedeľná pobožnosť – Ospravedlnení skrze vieru žijú nový život Ga 2, 15-21

Milí bratia a milé sestry,

 

vítam Vás na dnešných nedeľňajších ranných službách Božích. Rada by som sa Vám prihovorila slovami Lukášovho evanjelia, kde v 10. kapitole, v 16. verši čítame:  Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohŕda, mnou pohŕda. A kto pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal. Amen

 

Nech Pán Boh dá, aby sme si každým dňom stále viac uvedomovali, aký poklad smieme nachádzať v Písme Svätom, aké nesmierne pravdivé a dôležité je to, čo sa nám Pán Boh pokúša povedať. Započúvajme sa aj dnes do rozprávania o tom, kto je blahoslavený a nasmerujme svoje životy na tú správnu cestu, ktorá naozaj povedie do nebeského kráľovstva.

 

Na tomto mieste a aj takouto formou by som sa tiež chcela veľmi poďakovať bratom a sestrám nášho cirkevného zboru, ktorí sa v piatok popoludní podieľali na záhradných úpravách areálu nášho kostola.

 

V týždni svoje životné jubileum oslávila naša sestra a kurátorka nášho zboru, Mgr. Irenka Bittóová. Aj touto formou by som jej preto v mene celého nášho cirkevného zboru chcela popriať všetko najlepšie, veľa zdravia, lásky a spokojnosti. Nech ju Pán Boh zo svojej milosti aj naďalej požehnáva, obdarúva Duchom svätým a vierou, dnes i po všetky dni jej života.

 

14. 6. 2020 Nedeľná pobožnosť - Blahoslavení, ktorých je kráľovstvo nebeské Mt 5, 1-12

Milí bratia a milé sestry,

 

vítam Vás na dnešných službách Božích, konaných na Trojičnú nedeľu a rada by som sa Vám na úvod prihovorila 17. veršom prvej kapitoly, 1. Listu Timoteovi, v ktorom čítame: Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen

 

Prajem Vám radosť z poznania živého Trojjediného Boha, ktorý kraľuje od vekov až naveky. Majte krásnu a Bohom požehnanú nedeľu!

 

7. 6. 2020 Pobožnosť na Trojičnú nedeľu - Ježiš ako naplniteľ poslania starozákonných mužov Božieho ľudu Mt 17,1-13

Milí bratia a milé sestry,

 

vítam Vás na dnešných slávnostných službách Božích, konaných na sviatok zoslania Ducha svätého. Vypočujme si slová 118. Žalmu, v ktorom vo veršoch 24-28 čítame: Toto je deň, ktorý urobil Hospodin, plesajme a radujme sa v ňom! Hospodin, prosím, pomôž! Hospodin, prosím, dopraj úspech! Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina! Žehnáme vás z Hospodinovho domu. Hospodin je Boh, osvecuje nás. Ty si môj Boh, ďakujem ti; vyvyšujem ťa, môj Bože! Amen

 

Nech Pán Boh dá, aby každý z nás v sebe rozpoznával dary Božej milosti, ktorými sme boli obdarovaní a aby sme ich aj dobre vedeli využívať k nášmu kresťanskému poslaniu, ku ktorému sme boli všetci povolaní. Dovoľme Duchu svätému vstúpiť aj do nášho srdca, aby nám pomohol udržať plamienok pravej viery a našej odhodlanosti pre službu v cirkvi.

 

Prajem Vám požehnanú Svätodušnú nedeľu!

 

31. 5. 2020 Pobožnosť na Svätodušnú nedeľu - Spoločenstvo cirkvi a jej poslanie vo svete Ef 4, 1-15

Milí bratia a milé sestry,

 

vítam Vás na dnešných bohoslužbách, konaných v 6. nedeľu po Veľkej noci, ktorá má názov Exaudi, čo sa môže preložiť ako „vypočuj.“ Rada by som sa Vám na úvod prihovorila slovami 27. Žalmu, v ktorom vo veršoch 7-9 čítame: Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma! Moje srdce ti pripomína tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“ Hľadám tvoju tvár, Hospodin. Neskrývaj svoju tvár predo mnou! Neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka! Ty si mi pomáhal. Nezavrhni a neopusť ma, Bože mojej spásy! Amen.

 

Nech Pán Boh dá, aby sme si vždy uvedomovali tú milosť, že za čokoľvek prosíme v mene nášho Pána Ježiša Krista, to nám aj učiní a s láskou vypočuje naše volania. Prajem Vám krásnu a Bohom požehnanú nedeľu.

 

24. 5. 2020 Nedeľná pobožnosť - Konanie väčších skutkov a zasľúbenie Tešiteľa Jn 14, 8-17

Milí bratia a milé sestry,

 

vítam vás na dnešných bohoslužbách, konaných z príležitosti sviatku Nanebovstúpenia Pána. Rada by som sa vám na úvod prihovorila biblickým textom zaznamenaným v Liste Židom, v 1. kapitole, vo veršoch 1-3, kde čítame:  Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom. Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici Velebnosti na výsostiach. Amen

 

Prajem Vám, aby ste vo svojich srdciach pociťovali radosť z Pánovho slávneho nanebovstúpenia. Do času jeho druhého príchodu buďte vytrvalí vo viere a po vzore učeníkov k Pánovi privádzajte ďalších a ďalších. Zotrvávajte na modlitbách a s nádejou vyčkávajte kráľovstvo nebeské, ktoré nám Pán zasľúbil.

 

21. 5. 2020 Pobožnosť na sviatok Nanebovstúpenia Pána Lk 24, 44-53

Milí bratia a milé sestry,

 

vítam Vás aj na dnešnej audio pobožnosti, 5. nedeľu po Veľkej noci, ktorá má názov Rogate, čo znamená „modlite sa.“ Rada by som sa Vám prihovorila poslednými dvoma veršami 66. Žalmu, v ktorom čítame: Boh ma však vypočul, všimol si hlas mojej modlitby. Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť. Vedzme, že Pán Boh nás počuje vždy, keď k Nemu voláme a v každom čase sa k nám priznáva a je nám na pomoci. Prajem Vám, aby ste vždy mali ten pocit istoty a nikdy Mu neprestali dôverovať.

 

Rada by som Vám milí bratia a milé sestry oznámila, že včera, 16. mája 2020, sa v našom cirkevnom zbore konal krst malého Gabriela Šipoša. Pre malého Gabriela a jeho rodičov vyprosujeme veľa Božieho požehnania a milosti, nech ich Pán Boh sprevádza a ochraňuje na ich životnej ceste. (Krst sa z dôvodu obmedzení konal súkromne.)

 

Majte krásnu a Bohom požehnanú nedeľu.

 

17. 5. 2020 Nedeľná pobožnosť - Modlitba ako úprimný rozhovor človeka s Bohom Mt 6,5-13

Milí bratia a milé sestry,

 

prajem Vám krásnu a Bohom požehnanú 4. nedeľu po Veľkej noci, ktorá nesie názov Cantate, čo znamená „spievajte.“ Aj my dnes Pánu Bohu spievajme a vzdávajme vďaku za to, že sa môžeme znovu stretávať v našom kostole na obnovených službách Božích.

 

Dnes myslíme aj na naše mamičky, ktoré majú sviatok. Je toľko mamičiek, ktoré svojou láskou a starostlivosťou žehnali a žehnajú svojim deťom. Bez ohľadu na to, koľko máme rokov, stále budú mať v našich srdciach špeciálne miesto. Ďakujeme Ti Pane za všetky mamičky, za ich životy, za to, že sú tu s nami a prosíme Ťa, dávaj im pevné zdravie a obdarúvaj ich svojou láskou a požehnaním.

 

10. 5. 2020 Nedeľná pobožnosť - Vidina Nového veku ako zasľúbenie pre verných Zj 21,1-8

Milí bratia a milé sestry,

 

z Božej milosti sme sa smeli dožiť aj tejto tretej nedele po Veľkej noci. Táto nedeľa nesie názov Jubilate, čo znamená jasajte, resp. plesajte. Aj my jasajme a plesajme nad Božou láskou a milosťou k nám ľuďom!

 

Chcela by som sa aj touto cestou poďakovať našim sestrám na čele s pani kostolníčkou Elenkou Fodorovou, ktoré sa v týchto dňoch podieľajú na úprave záhradky pri kostole, ako aj na úpravách celého areálu nášho kostola.

 

Dnes jasá a plesá aj rodinka Lukáčová, pretože k svätému krstu prinášajú svoju dcérku Sáru, ktorou ich Pán Boh obdaroval. Pre malú Sáru a jej rodičov vyprosujeme veľa Božieho požehnania a milosti, nech ich Pán Boh sprevádza a ochraňuje na ich životnej ceste. (Krst sa z dôvodu obmedzení koná súkromne.)

 

Náš cirkevný zbor však prežíva aj stratu. Dňa 2. mája 2020 nás vo veku nedožitých 89 rokov opustil člen nášho zboru Jozef Kaduk. Posledná rozlúčka s našim bratom v Kristu sa uskutoční 4. mája v pondelok o 15:00 hodine. Ďakujeme Pánu Bohu za život nášho brata, svedectvo jeho viery i za jeho modlitby.  Pane Bože náš, poteš zarmútených pozostalých a neustále nás všetkých utvrdzuj v poznaní, že len v Tebe je naša nevädnúca nádej. Amen

 

3. 5. 2020 Nedeľná pobožnosť - Veriť znamená vedieť Jn 21,12

Milí bratia a milé sestry,

 

dnešná nedeľa sa nesie v duchu posolstva: „zem je plná milosti Pánovej.“ A tak vám všetkým prajem, aby ste tú milosť Pánovu každodenne prežívali vo svojich životoch.

 

Nech vás dnešné Božie Slovo poteší a posilní do ďalších dní.

 

26. 4. Nedeľná pobožnosť - Hospodin hodlá obnoviť zem Am 9,11-15

Milí bratia a milé sestry,

 

prajem vám všetkým krásnu a Bohom požehnanú prvú nedeľu po Veľkej noci. Dnešná kázeň bude o neveriacom Tomášovi. Pohodlne sa usaďte, zaspievajte si a započúvajte sa do rozprávania. Nech vám Božie Slovo prinesie posilnenie a potešenie.

 

19. 4. 2020 Nedeľná pobožnosť - Neveriaci Tomáš Jn 20, 24 - 31

Milí bratia a milé sestry,

 

pridávam audio pobožnosť na Veľkonočný pondelok a prajem vám krásny, Božou milosťou a požehnaním naplnený deň.

 

Chcela by som vám ešte oznámiť, že na stránke ondavsko-hornádskeho seniorátu, v sekcii "spevníkové piesne", pribudli veľkonočné piesne, ktoré nahral a naspieval seniorátny kurátor Ján Janovčík. Kto by mal záujem si takto "online" zaspievať alebo len popočúvať, je tu tá možnosť.

 

Pre našich najmenších, ak by bol záujem, vznikla na stránke ondavsko-hornádskeho seniorátu aj sekcia "detská besiedka." Sú tam pár minútkové videá, na ktoré sa môžu deti pozrieť a prípadne sa niečo nové naučiť. Nech vás Pán Boh žehná!

 

13. 4. Pobožnosť na Veľkonočný pondelok - Ježiš a učeníci z Emaus Lk 24,13-27

Milí bratia a milé sestry,

 

v mene svojom i v mene môjho manžela, by som vám všetkým chcela popriať príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a radosť zo Vzkrieseného Pána Ježiša Krista.

 

Z príležitosti Veľkonočnej nedele sme pre vás vytvorili video služieb Božích. Ďakujeme, že navštevujete stránku nášho zboru a počúvate audio pobožnosti. 

 

Chcela by som vám oznámiť, že 12. apríla 2020, sa aj symbolicky rozozvučia zvony nášho kostola o 9:00 hodine ráno na znak toho, že sa má konať veľkonočná bohoslužba. Tá sa síce začne konať presne o 9:00 hodine, ale v "online" podobe. 

 

Taktiež pripojujem krásne veľkonočné prianie a modlitbu od pani Irenky Bittóovej, kurátorky nášho zboru a zároveň sa jej chcem za tieto pekné slová poďakovať.

 

"Prajem vám veľa zdravia a Bohom požehnané veľkonočné sviatky naplnené duchovným pokojom a radosťou zo zmŕtvychvstalého Pána Ježiša Krista. Verím, že aj keď nie sme spojení na bohoslužbách telesne, tak určite sme v duchovnom spojení na modlitbách za vedúcich v krajine aj v cirkvi, za náš cirkevný zbor, za naše rodiny, za pani kaplánku a jej manžela, že nám pripravujú audio a video nahrávky bohoslužieb, ktoré nám pomáhajú k duchovnému vyžitiu. Modlíme sa za chorých v zbore, ale aj za tých, ktorých nepoznáme. Nech nás Pán vypočuje."

„Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Nazval som vás priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho Otca, oznámil som vám. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom. Ako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske!“  Jn 15

 

Milí bratia a milé sestry,

 

rozjímajme nad týmto krásnym biblickým textom z Jánovho Evanjelia, keď si dnes pripomíname smrť nášho Vykupiteľa Pána Ježiša Krista. Na začiatok budeme spievať pieseň č. 406 a na záver pieseň č. 407. Znovu pripomínam, že náš spevník máme aj v elektronickej podobe. V „Príspevkoch“ na našej stránke nájdete kapitolu „Dokumenty“, a tam spevník nájdete.

 


 

Milí priatelia, v tomto neľahkom období, ktoré prežívame, nezabúdajme ani na ofery. V 2. Liste Korintským v 9. kapitole vo veršoch 7-8 čítame, aby „každý oferoval tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“

 

Je možnosť prispievať na Božiu slávu a chod nášho zboru na bankový účet nášho cirkevného zboru.

IBAN: SK5809000000005030906578

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: 2020

 

Príspevky budú zverejnené, až príde bankový výpis.

 

„Pretože konanie tejto posvätnej služby nielenže odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. Veď tým, že sa osvedčujete v tejto službe, poslušne sa podriaďujete Kristovmu evanjeliu a dobrosrdečne sa delíte so všetkými. Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar!“ 2 Kor 9, 12-15

 

10. 4. 2020 Pobožnosť na Veľký Piatok - Boh je láska Jn 15 (vybrané verše)

Milí bratia a milé sestry,

 

prajem vám príjemný dobrý večer a pridávam nahrávku večernej pobožnosti. Stíšme sa jednomyseľne k modlitbám i počúvaniu Božieho slova v tomto veľkom týždni a rozjímajme nad nesmiernym darom lásky nášho Spasiteľa pre nás.

 

7. 4. 2020 Večerná pobožnosť - Posledná večera a posledné požehnanie Lk 22,7-20

Milí bratia a milé sestry,

 

prajem vám požehnanú Kvetnú nedeľu a pozdravujem vás apoštolským pozdravom „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. Amen“

 

Pridávam audio nahrávku služieb Božích, ktorá je obohatená o dve naše piesne zo spevníka. Na začiatok budeme spievať pieseň číslo 398 a na záver pieseň číslo 578. Kto by náhodou nemal spevník, v „Príspevkoch“ na našej stránke nájdete kapitolu „Dokumenty“, a tam nájdete náš spevník v elektronickej podobe.

 

Na budúci týždeň na naše stránky pridám audio nahrávky večerných služieb Božích, služieb Božích na Veľký Piatok a Veľkonočný pondelok. Na Veľkonočnú nedeľu pripravujeme s manželom „projekt video nahrávky služieb Božích.“ Viem, že tieto sviatky budú pre nás všetkých neľahké. Jednak pre vás veriacich, pretože sa spoločne nestretneme v kostole a jednak pre nás duchovných, ktorí sa v tomto období tak trochu meníme na režisérov a producentov. Ale verme, že s pomocou Božou to všetko zvládneme a prekonáme.

 

Na vysluhovaní Večere Pánovej, sa dohodneme až po ukončení karanténnych obmedzení. Rada by som na tomto mieste citovala časť svojej modlitby, ktorá odznela aj v kázni: „Tohtoročné veľkonočné sviatky budeme kvôli karanténnym opatreniam prežívať iným spôsobom. Nestretneme sa v Božom svätostánku, nebudeme sa v spoločnom kruhu našich bratov a sestier účastniť stolu Večere Pánovej. Vieme však, že sviatosti sú len sprievodnými znakmi, ktoré bez Božieho Slova nie sú úplné. Ďakujeme Ti Pane preto za Tvoje životodarné Slovo, ktoré nás stále povzbudzuje a zaznieva nám aj v týchto neblahých časoch. Dnešné Slovo nás povzbudzuje k trpezlivosti a tak túžme byť trpezliví a s nádejou vyčkávať deň, kedy sa znovu všetci stretneme v našom kostole a vo Večeri Pánovej si pri jednom stole pripomenieme Tvoje vykupiteľské dielo. Prosíme, aby zvesť Tvojho evanjelia o odpustení prenikla do našich sŕdc a priniesla nám Tvoj pokoj. Amen“

 

5. 4. 2020 Pobožnosť na Kvetnú nedeľu - Pánov vjazd do Jeruzalema Mk 11,1-10

Milí bratia a milé sestry,

 

chcela by som sa v prvom rade poďakovať všetkým, na čele s našou pani kostolníčkou, ktorí sa počas uplynulých dní podieľali na jarných úpravách areálu pri našom kostole.

 

Prajem vám všetkým príjemnú a ničim nerušenú chvíľku pri dnešnej večernej audio pobožnosti. Myslím na vás a nosím vás na modlitbách. Nech je Pán Boh vašim ochrancom a útočiskom aj v nepríhodných časoch.

 

31. 3. 2020 Pôstna pobožnosť - Ježišovo zmilovanie sa nad Zacheom Lk 19,1-10

Milí bratia a milé sestry,

 

prajem vám krásnu a Bohom požehnanú 5. pôstnu nedeľu. Rozjímajme takto na diaľku o Božom slove a spojme sa v modlitbe.

 

Nech je vám Pán Boh vždy nablízku. 

 

29. 3. 2020 Nedeľná pobožnosť - Dokonalá obeť Heb 9,11-14

Milí bratia a milé sestry,

 

želám vám príjemný a pokojný večer a pridávam audio nahrávku pôstnej pobožnosti, pri ktorej by sme sa mali stretávať počas týždňa.

 

Verím, že sa máte dobre, aj keď viem, že ste smutní zo situácie, ktorá teraz vládne v našej krajine, ako aj vo svete. S niektorými z vás som totiž mala možnosť počas uplynulých dní hovoriť, už či osobne alebo telefonicky.

 

Rada by som vás preto všetkých chcela povzbudiť Božím slovom, ktoré má obrovskú moc nás potešiť a upevniť v nádeji.

 

24. 3. 2020 Pôstna pobožnosť - Pán Boh si nájde Baránka Gn 22,10-14

Milí bratia a milé sestry,

 

verím, že aj napriek situácii, ktorá vládne vo svete, sa všetci máte dobre a vaša viera v nášho Pána vás každodenne posilňuje. Pridávam na stránky ďalšiu audio bohoslužbu a prajem vám všetkým Bohom požehnanú 4. pôstnu nedeľu.

 

22. 3. 2020 Nedeľná pobožnosť - Pieseň o vinárovi Iz 5,1-7

Milí bratia a milé sestry,

 

pozdravujem vás apoštolským pozdravom zaznamenaným v 1. kapitole Listu Galatským, vo veršoch 3-5 takto: "Milosť vám a pokoj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vytrhol z prítomného zlého veku, podľa vôle Boha a nášho Otca, ktorému sláva na veky vekov. Amen"

 

Keďže sa počas pôstneho obdobia zvykneme stretávať aj v priebehu týždňa na pôstnych bohoslužbách, pridávam na naše internetové stránky ďalšiu audio verziu pobožnosti.

 

Prajem vám, aby vás Božie slovo vždy inšpirovalo a potešovalo. Nech vás Pán Boh žehná.

 

18. 3. 2020 Pôstna pobožnosť - Ježiš zjavuje Boha a slová pravdy Jn 8,46-59

Milí bratia a milé sestry,

 

keďže sa nemôžeme stretávať v našom kostole z dôvodu šírenia Korona vírusu, pridávam na naše stránky aspoň audio verziu pobožnosti, pri ktorej sa môžete nachvíľu stíšiť a premýšľať.

 

Prajem Vám peknú a Bohom požehnanú 3. pôstnu nedeľu.

 

15.3.2020  Nedeľná pobožnosť-Ježiš-vyháňač démonov Lk 11,14-26