VÍta vás reformovaný cirkevný zbor v ždani

ARCHÍV 2021

ARCHÍV 2021

Milí bratia a milé sestry,

 

 • vo štvrtok, 23. 12. 2021, sa budú konať kajúcne služby Božie o 18:00 hod.

 

 • na Štedrý večer sa služby Božie budú konať dvakrát, a to o 16:30 pre veriacich nad 60 rokov a o 17:30 pre veriacich do 60 rokov

 

 • na 1. sviatok vianočný sa služby Božie budú konať takisto dvakrát, a to o 8:30 pre veriacich nad 60 rokov a o 9:30 pre veriacich do 60 rokov

 

 • na 2. sviatok vianočný sa služby Božie budú konať o 9:00 hod. ráno

 

 • pri bohoslužbách nezabudnime na dodržiavanie súčasných protipandemických opatrení a režimov

 

 • s blížiacimi sa vianočnými sviatkami dávam do povedomia, že ak by niektorí veriaci z nášho zboru, ktorí majú zdravotné problémy a chceli by pristúpiť k stolu Večere Pánovej, je tu samozrejme možnosť vyslúžiť túto sviatosť buď v domovoch veriacich alebo individuálne, resp. v rodinnom kruhu v kostole; prosím, aby ste o tom v prípade záujmu informovali mňa alebo našu sestru kurátorku; termín by bol v sobotu na 1. sviatok vianočný, v popoludňajších hodinách

 

Ďakujem a všetkým vám prajem krásne a Bohom požehnané prežitie vianočných sviatkov!

 

 

betlehem

Milí bratia a milé sestry,

 

náš svet momentálne vyzerá úplne inak, naše tváre sú zahalené rúškami, dokonca nesedíme ani v kostolných laviciach, ale Božie Slovo počúvame spoza obrazoviek televízorov či mobilných displejov, a nikto pred dvomi rokmi ani len netušil, že adventné obdobie bude vyzerať práve takto. Aj napriek tomu je však našou poslednou výzvou zamerať sa na budúcnosť a na nádej, ktorá prichádza...

 

Prajem vám príjemný a požehnaný čas 2. adventnej nedele !

 

5. 12. 2021 Pobožnosť na 2. adventnú nedeľu - Pohľad k nádeji Mk 1, 1-8

Milí bratia a milé sestry,

 

na posilnenie viery môžete počúvať biblické úvahy vo forme videonahrávok, na ktorých tvorbe sa podieľa naša Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku.

Milí bratia a milé sestry,

 

na naše stránky sme pridali organizačnú štruktúru nášho zboru spolu s fotkami z dňa, kedy naši novozvolení presbyteri a sestra kurátorka, skladali svoje sľuby v našom kostole

 

Odkaz je tu alebo v menu pod položkou o nás

Milí bratia a milé sestry,

 

na naše stránky sme pridali fotky z výkopových a inštalačných prác odvodňovacieho potrubia a osvetlenia pri kostole, ktoré prebiehali v závere roku 2020.

 

Všetky fotografie nájdete pod menu fotogaléria

IMG_20210122_164607
IMG_20201120_112556

Dňa 3. júla 2021 zavítal do nášho Ondavsko-hornádskeho seniorátu, konrétne do Tušíc,  novozvolený brat biskup Róbert Geresi. Jeho návšteva v našom senioráte nebola náhodná. V tento deň sa uskutočnila inštalácia predsedníctva  seniorátu a tiež inštalácie do ďalších funkcií v senioráte.

 

FOTOGALÉRIU A VIDEO Z PODUJATIA NÁJDETE TU ALEBO VO FOTOGALÉRII

 

Na obdobie rokov 2021-2026 boli do služby inštalovaní:

 

senior – br. farár Juraj Brecko, Tušice

 

seniorátny kurátor – br. Róbert Šereš, Košice

 

duchovný člen Synody – br. farár Jaroslav Széles, Košice

 

laický člen Synody – s. Irena Bittóová, kurátorka zboru Ždaňa

 

náhradný duchovný člen Synody – s. farárka Erika Domonkošová, Košice

 

náhradný laický člen Synody – br. Róbert Šereš, kurátor slovenského zboru Košice

 

seniorátni sudcovia:

s. farárka Marianna Sláviková, Svinica

s. farárka Janette Knežová, Trebišov

br. Július Kováč, Skároš

br. Ján Janovčík, Vajkovce

br. farár Jaroslav Széles, Košice

br. Daniel Szantai, Ďurkov

 

seniorátny právny zástupca – s. Gabriela Hertnekiová, Byster

 

seniorátny pokladník – s. Jana Čačková, Tušice

 

seniorátni revízori – s. Iveta Ballová, Byster a s. Gabriela Fajčáková, Čaňa

 

misijný referent – s. farárka Marianna Sláviková, Svinica

 

tlačoví referenti – br. farár Peter Korpa, Byster a s. Andrea Hertnekyová, Nižná Hutka

Milí bratia a milé sestry, prečítajte si oznamy z nedele 16. 5. 2021:

 

 • konfirmačná príprava sa bude konať v stredu, o 15:00 hod. v kancelárii na fare

 

 • deti, ktoré chodia na reformované náboženstvo v základnej škole v Ždani, mávajú hodiny vo štvrtok, o 12:20 prvý stupeň a o 13:15 druhý stupeň, obe tieto hodiny prebiehajú v družine pri riaditeľni

 

 • vo štvrtok o 18:00 hod. sa budú konať kajúcne služby Božie v kostole

 

 • budúci týždeň, na Svätodušnú nedeľu sa budú služby Božie konať na dvakrát a to o 8:00 hod. a 9:00 hod. Súčasťou oboch týchto bohoslužieb bude aj vysluhovanie Večere Pánovej

 

 • v týždni sa v areáli kostola a fary vykonávali aj rôzne práce, za ktorých odvedenie by som sa v mene nášho cirkevného zboru chcela poďakovať: bratovi Jaroslavovi Gergeľovi za hrabanie trávy a úpravu trávnatých plôch v areáli, bratovi Vladimírovi Feketeovi za bagrovacie práce v zadnej časti areálu za budovou fary, ako aj za urovnanie pozemku, sestre Elenke Fodorovej za udržovanie a upratovanie areálu kostola, ako aj jeho interiérových častí v období, keď sa kvôli pandémii nemohli konať verejné služby Božie a sestre Mgr. Irenke Bittóovej za vybavenie a organizáciu rozbehnutých projektov v areáli kostola a fary

Milí bratia a milé sestry,

 

Pán Boh nás volá, no my sa však často vzpierame a jeho volanie nechceme počúvať. Nám často stačí to, čo máme tu. Ale potom tak aj žiaľ skončíme. Henoch chodil s Bohom a oplatilo sa mu to. Neoľutoval to. Svet ponúka svoje výhody, ale aj Boh ponúka svoje výhody. Je však len na nás, pre koho sa vo svojom živote rozhodneme – pre chodenie s Bohom, alebo pre chodenie s týmto svetom. Pán Ježiš vstupujúci do neba nás volá k životu s Ním jednak tu na zemi a potom aj v nebi, v živote večnom, kde každému z nás pripravil príbytky. Rozhodnime sa teda včas a správne. Amen

 

Milí priatelia, v nedeľu 16. 5. 2021, sa už služby Božie budú konať v kostole o 9:00 hod. ráno. Skutočne je potrebné dodržovať základné opatrenia a v kostole budú vyznačené miesta na sedenie. Znovu platí, že príslušníci jednej domácnosti môžu sedieť spolu. Teším sa na spoločné stretnutie 😊

 

13. 5. 2021 Nanebovstúpenie Pána – Chodiť s Bohom má budúcnosť Gn 5, 21-24

Milí bratia a milé sestry,

 

nakoniec sa vo štvrtok 13. 5. 2021 ešte nestretneme na bohoslužbách v kostole, kvôli stále trvajúcim a nezmeneným opatreniam. Vo večerných hodinách na sviatok Nanebovstúpenia Pána, však bude na naše stránky pridaná audio nahrávka pobožnosti, ku ktorej počúvaniu ste všetci srdečne pozývaní.

 

V nedeľu 16. 5. 2021, sa už služby Božie budú konať v kostole o 9:00 hod. ráno. Skutočne je potrebné dodržovať základné opatrenia a v kostole budú vyznačené miesta na sedenie. Znovu platí, že príslušníci jednej domácnosti môžu sedieť spolu. Teším sa na spoločné stretnutie 😊

Milí bratia a milé sestry,

 

žiadna modlitba, ktorá má v sebe pokoru a pokánie, v ktorej je Bohu vzdávaná vďaka a chvála, ktorá tiež obsahuje naše osobné prosby; žiadna modlitba vychádzajúca z úprimného srdca k Bohu nie je zbytočná, ale iste bude vypočutá. Mohol to zakúsiť už kráľ Dávid a pre nás je dôležitejšie, že to môžeme zakúšať aj my. Nech dá Pán, aby sme tomu verili a podľa toho aj žili. Amen

 

Milí priatelia, budúcu stredu 12. 5. 2021, sa konfirmačná príprava konať nebude. Očakávame, že vo štvrtok, 13. 5. 2021, na sviatok Nanebovstúpenia Pána, sa služby Božie už budú konať v kostole, ale ešte Vás o tom upovedomíme prostredníctvom miestneho rozhlasu a oznam o tom, bude zverejnený aj na našich stránkach najneskôr v stredu večer.

 

Prajem Vám veľa Božej milosti a požehnania; a verím, že sa čoskoro stretneme už aj osobne pri našich bohoslužbách 😊 Majte peknú nedeľu!

 

9. 5. 2021 Nedeľná pobožnosť - Ako sa správne modliť 2 Sam 7, 18-29

Milí bratia a milé sestry,

 

meno Dávid znamená: milovaný, ale kráľ Dávid bol aj tým, ktorý miloval. Dávid miloval Boha a veľmi dobre si uvedomoval, že nemôže žiť život bez jeho prítomnosti a slávy. Dávid si zavolal kňazov a povedal im, aby sa posvätili oni aj ich bratia a preniesli Božiu archu na miesto, ktoré pre ňu pripravil. Bolo teda dôležité, aby sa kňazi pred prenášaním archy posvätili. Byť posvätený označuje stav, ktorým sa osoby alebo veci oddeľujú pre službu Bohu. Aj my si musíme uvedomiť, že dnes ako kresťania máme a musíme byť všetci kňazmi nášmu Bohu a že tieto slová o posvätení sú teda adresované aj nám. Slovo Božie nás učí, že Boh poslal svojho Syna, aby nás k sebe priviedol a poslal aj svojho Ducha Svätého, aby nás k sebe viac priblížil. Pán Boh sa túži dať poznávať svojim deťom. Pán Boh nás miluje a túži po tom, aby sme ho tiež milovali. Zasväťme preto všetky dni nášho života Božej prítomnosti a nedovoľme, aby nás raz jeho sláva opustila…

 

Milí priatelia, budúci týždeň sa ako obvykle, bude v stredu o 15:00 hodine v kancelárii na fare konať konfirmačná príprava s našimi konfirmandami. Čo sa týka konania bohoslužieb v kostole - v nedeľu 9. 5. 2021, budete o tom včas upovedomení jednak na našich stránkach ako aj prostredníctvom miestneho rozhlasu. V každom prípade bude na naše stránky pridaná aj audio nahrávka nedeľňajšej pobožnosti, ku ktorej počúvaniu ste všetci srdečne pozývaní.

 

Prajem vám požehnanú prvú májovú nedeľu!

 

2. 5. 2021 Nedeľná pobožnosť – O dôležitosti Božej prítomnosti a slávy 1 Krn 13, 1-4 a 15, 11-12

Milí bratia a milé sestry,

 

dnešné biblické rozprávanie nás mnohému učí a pred mnohým nás varuje. Stavia pred nás ďalšiu výzvu. Ak sme pripravení Pána Ježiša nasledovať kamkoľvek ako zákonník, musíme počítať s tým, že niekedy sa ocitneme aj v krízach, neprajných podmienkach a ťažkých situáciách. No ak skutočne v Pána veríme, naša viera nás aj neochvejne podrží. Alebo, ako ďalší Ježišov učeník, budeme uprednostňovať svetské veci pred nasledovaním Ježiša do večného života, pretože to, čo okúšame, sa nám bohužiaľ vždy zdá istejšie než to, čo nevidíme. Ježišovi vydesení učeníci predstavujú tretiu alternatívu. Tí síce boli ochotní Ježiša nasledovať, ale v čase krízy ich viera poskakovala ako vlny na rozbúrenom mori. Pochybovanie je však pre človeka veľmi prirodzená vlastnosť, ktorá nás usvedčuje z našej slabosti a ľudskosti. To najdôležitejšie je však aj v čase krízy a pochybností prísť za Ježišom a v pokore mu vyznať svoje úprimné prosby. A on nás určite vypočuje. Tak, ako vypočul aj vydesených učeníkov. S Ježišom na palube sa totiž nemusíme báť aj keď stroskotáme. Stačí len dôverovať...

 

Milí priatelia, ako bolo vyhlásené v miestnom rozhlase, súčasné epidemické opatrenia ešte nedovoľujú, aby sme sa v našom kostole stretávali vo väčšom počte tak, ako sme na to zvyknutí. Súčasná zlepšujúca sa situácia však nasvedčuje tomu, že by sa to vo veľmi blízkej dobe mohlo zmeniť. Budúcu nedeľu, 2. 5. 2021, sa však pri počúvaní Božieho Slova stretneme aj naďalej iba prostredníctvom našej audio pobožnosti. Nech Pán Boh vypočuje naše modlitby a všetkých nás znovu spojí v našom cirkevnom zhromaždení.

 

Konfirmačná príprava sa uskutoční ako obvykle, v stredu o 15:00 hod. v kancelárii na fare. Chcem tiež pochváliť deti za odoslanie úloh z náboženstva. Mám radosť. Len tak ďalej! 😊 Na Edupage som pridala ďalšiu domácu úlohu – kvíz s otázkami na tému „Narodenie Pána Ježiša“.

 

Všetkým Vám prajem príjemné, požehnané a Božou milosťou naplnené jarné dni!

 

25. 4. 2021 Nedeľná pobožnosť – Pripravení k nasledovaniu Mt 8, 18-27

Milí bratia a milé sestry,

 

aj my sa podobne ako Jákob, potrebujeme vo svojich životoch stretnúť so živým Bohom, ktorý pôsobí aj v dnešnej dobe, aj keď to mnohí popierajú a odmietajú tomu veriť. Zamýšľajme sa nad spôsobom akým žijeme. Zamýšľajme sa, či nám záleží na Božom požehnaní, či oň bojujeme alebo nám je ľahostajné. A tak vystavme svoje životy zmene a žime tak, aby na nás bolo vidieť, že sme sa rozhodli pre život s Pánom Ježišom…

 

Milí priatelia, protipandemické opatrenia s platnosťou od zajtra, umožňujú konanie bohoslužieb s pravidlom „1 osoba na 15m2“. Z realistického pohľadu je však táto požiadavka nesplniteľná. Aj p. senior v emailovej komunikácii podotkol, že toto pravidlo sa vo väčšine zborov nedá splniť, nakoľko väčšina kostolov je menších a za takýchto opatrení by v kostole naraz mohlo byť skutočne minimum ľudí. Preto ešte budúci týždeň v nedeľu, t. j. 25. 4. 2021, by bola na naše stránky i youtube kanál zverejnená nahrávka pobožnosti. Ak by sa v priebehu týždňa náhodou niečo zmenilo k lepšiemu, opatrenia by sa ešte viac rozvoľnili a podobne, určite o tom budete informovaní jednak na stránkach, ako aj prostredníctvom miestneho rozhlasu. Za pochopenie ďakujem.

 

V stredu 21. 4. sa ako obvykle bude konať konfirmačná príprava v kancelárii na fare. Čo sa týka výučby náboženstva na škole, pravdepodobne došlo k vzájomnému nepochopeniu. Preto sa obraciam hlavne na rodičov detí. Ide o to, že ja som poslala deťom ešte vo februári domácu úlohu (Eliáš na vrchu Hóreb) cez informačný školský systém a čakala som, že mi deti budú spätne posielať vypracované úlohy (to znamená, že sa dokument s úlohou klasicky stiahne do počítača, dieťa ho vypracuje a v tom systéme je priamo priečinok „vložiť vypracovanie“). Niektorí ste to však pravdepodobne pochopili tak, že úlohu posielať späť nemáte, a že deti si to len tak vypracujú v rámci voľného času a ja budem posielať ďalšie úlohy. Takže by som to chcela uviesť na pravú mieru. Preto ak čítate tieto riadky alebo Vám prišla správa od našej p. kurátorky, ďakujem za pochopenie i za vašu spoluprácu pri tejto záležitosti 😊

 

Všetkým Vám prajem veľa Božej milosti a požehnania do nasledujúcich dní!

 

18. 4. 2021 Nedeľná pobožnosť - Jákobov boj o požehnanie Gn 32, 23-31

Milí bratia a milé sestry,

 

aj v túto nedeľu sa zamýšľajme nad tým, či sme správne pochopili zvesť Veľkej noci, zvesť o umučení, smrti a vzkriesení nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamätajme, že náš Pán zomrel a vstal z mŕtvych pre všetkých, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale Jemu, stali sa novým stvorením a ohlasovali zvesť zmierenia aj ďalším...

 

Milí priatelia, budúci týždeň v nedeľu 18. 4. 2021, bude na internetové stránky nášho zboru ako aj na youtube kanál, pridaná ďalšia nedeľná pobožnosť. Srdečne Vás pozývam k jej počúvaniu. S konfirmandmi sa ako obvykle stretneme v stredu o 15:00 hod. v kancelárii na fare. Chcem tiež poprosiť žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ v Ždani, ktorí majú zapísaný predmet Reformované náboženstvo, aby v informačnom školskom systéme EDUPAGE vyplnili domácu úlohu ešte z februára a čo najskôr mi ju zaslali. Ďakujem za spoluprácu.

 

Prajem Vám Božiu blízkosť a hojnosť Jeho požehnaní aj v nasledujúcich dňoch!

 

11. 4. 2021 Nedeľná pobožnosť – Odovzdaní Kristovej láske 2 Kor 5, 14-21

Milí bratia a milé sestry,

 

veľkonočná zvesť nás má potešovať, že Ježišovým víťazstvom, sa aj my sami stávame účastnými tohto víťazstva, keď sme Pána Ježiša prijali a uznali vo svojom živote za Vodcu. Nemusíme sa už báť ani smrti, pretože tá je premožená. Nemusíme sa báť ani stretnutia s Bohom, lebo Pán Ježiš nás svojou obeťou na kríži omilostil. Všetko toto stačí prijať vo viere. Ak sme tak ešte neurobili, môžeme s prípravou na večný život začať ešte dnes. Dnes k tomu ešte máme možnosť, ktorá tú zajtra nemusí byť. Z Jóbových úst aj nám dnes zaznieva radostná zvesť: „Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom, zo svojho tela uvidím Boha.“ Pán Ježiš žije! Nech dá Pán, aby sa táto radostná zvesť dnes rozlievala aj v našich srdciach. Amen

 

Odkaz na spevníkové piesne počas Veľkej noci kliknite tu

 

5. 4. 2021 Pobožnosť na Veľkonočný pondelok – Náš Vykupiteľ žije Jób 19, 22-27

Milí bratia a milé sestry,

 

zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista je ponukou. Ponukou uzmierenia, priateľstva a taktiež ponukou večného života. To všetko nám svojim vzkriesením Pán ponúka. Stačí sa len správne rozhodnúť. S rozhodnutím však nesmieme otáľať príliš dlho, pretože sa môže zdvihnúť vietor a my upadneme. Prianím Pána Ježiša bolo, aby sme niesli mnoho ovocia a tým sa stali jeho učeníkmi. Lenže na to, aby nám bol právom pripísaný titul jeho učeníkov, si najprv potrebujeme uvedomiť, že ovocie sme schopní prinášať len ako letorasty, ktoré zostávajú aj počas zlých poveternostných podmienok vždy pevne späté s vínnym kmeňom. Neprestávajme sa tešiť a radovať zo vzkriesenia nášho Pána! Z celého srdca ďakujme Bohu lásky a pokoja za to, že stále zostáva s nami a že nám svojim zmŕtvychvstaním dal ponuku vybrať si, či aj my chceme zostať s ním. Náš Pán k nám volá: „Zostaňte vo mne a ja vo vás, ako letorast nemôže niesť ovocie od samého seba, ak by nezostal na vínnom kmeni, tak ani vy, ak by ste nezostali vo mne. Amen

 

Milí bratia a milé sestry, v mene svojom i v mene môjho manžela, by som Vám všetkým chcela popriať príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, radosť a nádej z Kristovho víťazstva, vďačnosť a lásku voči nášmu Spasiteľovi a hojnosť zdravia a síl do nasledujúcich dní, ktoré sú pred nami.

 

Čo sa týka oznamov, zajtra si budete môcť vypočuť audio pobožnosť k veľkonočnému pondelku, stredu 7. 4. 2021 sa konfirmačná príprava konať nebude, nakoľko deti budú po prázdninách a najbližšia pobožnosť sa uskutoční v nedeľu 11. 4. 2021. O tom či sa uskutoční virtuálne alebo už v kostole, budeme informovaní prostredníctvom médií a následne potom by bol zverejnený oznam aj na našich stránkach.

 

Majte požehnanú nedeľu!

 

4. 4. 2021 Pobožnosť na Veľkonočnú nedeľu - Vínny kmeň a letorasty Jn 15, 1-8

Milí bratia a milé sestry,

 

dnes si pripomíname smrť Pána Ježiša Krista na dreve golgotského kríža. Dnes nám znie odpoveď na otázku, za koho Pán Ježiš zomrel. Zomrel za Teba i za mňa. Zomrel za každého z nás. A každému z nás aj dnes ticho hovorí: Dokonal som pre Tvoj večný život všetko! Stačí, keď to prijmeš! Stačí keď uveríš, že moja krv tiekla aj za teba! V deň keď počuješ túto zvesť, nezatvrdzuj svoje srdce. Milujem ťa. Nezavrhuj moju lásku, pretože ma stála veľmi veľa, aby si ňou pohŕdal a odmietal ju. Každý z nás si môže len domyslieť, čo sa stane ak túto lásku odmietneme. Ale o všetkom napokon rozhodne Pán. Dnes však s pokorným srdcom každý za seba vyznajme: Ďakujem Ti Pane Ježišu, že si zomrel aj za mňa. Verím tomu a so všetkým čo mám sa Ti odovzdávam. Amen

 

Odkaz na spevníkové piesne počas Veľkej noci kliknite tu

 

2. 4. 2021 Pobožnosť na Veľký piatok – Pán Ježiš zomrel aj za mňa Iz 52, 13-15

Milí bratia a milé sestry,

 

Ježišovo radikálne poníženie nie je popretím jeho postavenia ako Pána, rovnako tak, ako jeho ukrižovanie nie je porážkou, ale víťazstvom. Celý Ježišov príbeh je vyjadrením jeho lásky a jeho posledné dni a činy len zdôrazňujú, že je to dokonalá láska. Vstúpme preto do obdobia veľkonočných sviatkov s týmto uvedomením, prijmime Pánovu službu lásky do svojho srdca a sami sa staňme nasledovateľmi toho dobrého príkladu, ktorý nám Pán dal...

 

 1. 4. 2021 Pôstna pobožnosť – Ponižujúca služba a čin hodný Pána Jn 13, 5-17

Milí bratia a milé sestry,

 

v prvej kapitole Jánovho Evanjelia o Pánovi Ježišovi čítame, že prišiel na svet a svet ho nepoznal. Pri jeho vstupe do Jeruzalema, necelý týždeň pred jeho potupnou smrťou na kríži, však za ním svet už odišiel a s nevôľou to potvrdzujú aj jeho nepriatelia. S Ježišovým príchodom do Jeruzalema sa približuje deň víťazstva, deň Božieho milosrdného zľutovania sa nad nami hriešnymi. Kameň, ktorý stavitelia zavrhli sa pre ľudí stane kameňom uholným. Kiež aj z našich úst dnes slovami 118. Žalmu zaznie: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“ Kiež aj my s vďačnosťou vyznáme, že v Pánovi Ježišovi aj pre nás Hospodinovo milosrdenstvo trvá naveky. Amen

 

Milí priatelia, budúci týždeň sa konfirmačná príprava bude konať ako obvykle, v stredu o 15:00 hod. v kancelárii na fare. Počas veľkonočných sviatkov sa podľa vyhlásenia vlády majú bohoslužby konať aj naďalej „virtuálne.“ Budeme teda pokračovať v našich audio pobožnostiach a na Veľkonočnú nedeľu, ak Pán Boh dopraje zdaru, tak bude video pobožnosť. Na Zelený štvrtok bude pre Vás nahrávka pobožnosti pripravená vo večerných hodinách, na Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok budú pripravené ranné pobožnosti.

 

Chcela by som sa aj touto cestou v mene nášho cirkevného zboru poďakovať bratom O. Balogovi a V. Bittóovi za zrezanie tuje pred kostolom, ktorú vyvracal vietor, taktiež sestre Ballovej za jarnú úpravu záhradky pri kostole a sestre E. Fodorovej, jednak za jej prácu na úprave záhradky pri kostole a za údržbu areálu kostola, ako aj za jej prácu, týkajúcu sa upratovania v kostole a zborom dome. Nech ich Pán Boh požehnáva v ich vždy láskavej a ochotnej práci pre náš zbor 😊

Prajem Vám všetkým hojnosť Božieho požehnania a peknú Kvetnú nedeľu!

 

28. 3. 2021 Pobožnosť na Kvetnú nedeľu – Hospodinovo milosrdenstvo v Pánovi Ježišovi Kristovi Ž 118, 22-29

Milí bratia a milé sestry,

 

dnešný biblický text hovorí o tom, že Pán Boh nezabúda na svojich služobníkov a môžeme si byť teda istí, že nezabúda ani na nás. Pán Boh sa o nás stará po všetkých stránkach. Veď keby sa o nás nestaral, nedal by nám svojho Syna Pána Ježiša Krista, aby sme v Ňom mali nádej na večný život. Bez Pána Ježiša by pre nás nejestvoval prístup do večnosti a museli by sme navždy zahynúť. Teraz však už nemusíme, pretože môžeme mať Pána vo svojom srdci. On je tou jedinou záchranou pred istou záhubou a smrťou. Ďakujme Pánu Bohu, že sa o nás stará a vedie k večnému cieľu. A aj my sami odpovedzme na Božiu starostlivosť a lásku svojím odovzdaním sa do Jeho služby, a vykročením za Pánom Ježišom na cestu svojej spásy a večného života...

 

So zármutkom v srdci Vám oznamujem, že vo veku 62 rokov nás do Božej večnosti predišiel náš brat v Kristu, Jozef Macurák. Posledná rozlúčka s našim bratom sa konala v stredu, 24. 3. 2021 na miestnom cintoríne v Ždani. Pane náš, Ty, ktorý si stvoril tento svet a ktorý poznáš všetky veci na nebi i na zemi, naplň naše srdcia dôverou v Teba, aby sme Ti vo dne i v noci dokázali zverovať svojich drahých do Tvojej lásky, ktorá nikdy neprestáva, ani v tomto živote, ani v budúcom. Amen

 

25. 3. 2021 Večerná pôstna pobožnosť - Prorok Elizeus a Božia starostlivosť o Jeho verných 2 Krľ 4, 42-44

Milí bratia a milé sestry,

 

Pán Ježiš hovorí: „Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste sa stali synmi svetla!“ Veriť v svetlo znamená orientovať sa podľa neho v životných rozhodovaniach. Veriť v svetlo znamená prijať Ježišovu pozemskú cestu vierou, ktorá v Kristovom kríži zároveň rozpoznala jeho vyvýšenie. Byť synom svetla zase znamená, že k svetlu patríme, že sme ním určovaní, že sme s ním spojení. Takúto výsadu nemali len Ježišovi súčasníci, keď medzi nimi prebýval. Možnosť veriť v svetlo a byť synom svetla má každý, kto to umožní svojmu zraku viery. Každý, kto si uvedomí, že Ježišovo vyvýšenie má nesmierny význam aj pre jeho život...

 

Milí priatelia, v období od 8. 3. – 21. 3. 2021 budem čerpať dovolenku. Z toho dôvodu, počas týchto dní, na naše stránky a youtube kanál nebudem pridávať naše pravidelné audio pobožnosti. Nebude sa konať ani konfirmačná príprava. V prípade nejakých akútností, ako je napr. pohreb, ma prosím kontaktujte. Ak by ste sa mi nedovolali alebo ma nezastihli na farskom úrade, kontaktujte prosím našu pani kurátorku, sestru Mgr. Irenu Bittóovú. Ďakujem. Najbližšiu (zatiaľ) audio pobožnosť, ak Pán Boh dá, si budeme môcť vypočuť dňa 25. 3. 2021 vo štvrtok a 28. 3. 2021 na Kvetnú nedeľu. Počas tých dvoch týždňov, keď sa nebudeme duchovne stretávať pri počúvaní Božieho Slova prostredníctvom našich audio pobožností, prosím neprestaňme Božie Slovo aj naďalej vyhľadávať a počúvať. Môžete počúvať jednak pôstne kázne z minulého roka, ktoré nájdete v „archíve“ na našej internetovej stránke v sekcii „príspevky“ a určite využite širokú škálu kázaní, zamyslení, pobožností a bohoslužieb od našich reformovaných duchovných, ktoré nájdete na internetovej stránke ondavsko-hornádskeho seniorátu (www.oh-seniorat.sk). Prajem Vám pekný a požehnaný pôstny čas!

 

So zármutkom v srdci Vám oznamujem, že vo veku 39 rokov nás do Božej večnosti predišiel náš brat v Kristu, František Bouda. Posledná rozlúčka s našim bratom sa uskutoční dňa 7. 3. 2021 o 14:00 hodine na miestnom cintoríne v Ždani. Milostivý Bože, s vďačnosťou myslíme na dobrodenia, ktoré si nášmu milovanému bratovi preukazoval a ďakujeme Ti za všetko, čo sme s ním mohli v láske prežívať. Chválime za to Tvoje meno a prosíme, aby si upevnil našu vieru vo zmŕtvychvstanie. Premeň Duchom svojho potešenia náš zármutok v radostné vyznanie viery vo vzkriesenie. Amen

 

7. 3. 2021 Nedeľná pobožnosť – Dve stránky Ježišovho vyvýšenia a náš zrak viery Jn 12, 27-36

Milí bratia a milé sestry,

 

Pán Ježiš prišiel, aby slepým navracal zrak. To nie sú prázdne slová, ani lacná metafora. Je to pravda, ktorá nás má prestupovať aj počas tohto pôstneho obdobia. Buďme ako ten muž na ceste, ktorý bol slepý a predsa videl. Buďme ľuďmi, ktorí prezreli. Prijmime a verme v Pána Ježiša, ktorí navracia zrak, a tým čo prezreli, sa zjavuje ako svetlo sveta. Len oslobodení od slepoty, budeme môcť dohliadnuť až k cieľu cesty, kde nás bude vítať Pán.

 

Prajem Vám pekný a požehnaný večer!

 

4. 3. 2021 Večerná pôstna pobožnosť – Prezrieť a uvidieť Lk 18, 35-43

Milí bratia a milé sestry,

 

v živote sa niekedy dostávame do pozícií podriadených. Do pozícií, kedy musíme poslúchať a plniť úlohy, ktoré sa od nás požadujú. Niekedy pri tom narážame aj na bolesť a utrpenie. Niekedy pri tom znášame krivdu a nespravodlivosť. Jednanie Pána Ježiša v tom však pre nás musí byť príkladom. Bol Pánom a predsa sa stal služobníkom. Bol Božím Synom a predsa šiel cestou poníženosti ku krížu. Vedzme, že tento svet má len jedného skutočného Pána a tým je náš Trojjediný Boh. A my takisto nie sme sluhami, ale máme tú výsadu nazývať sa deťmi Božími. Byť služobníkom podľa vzoru Pána Ježiša, však má byť pre každého kresťana takisto výsadou. Pamätajme na to aj počas tohto pôstneho obdobia, keď sledujeme cestu nášho Pána a učme sa nasledovať jeho príklad pokory, trpezlivosti a lásky.

 

Milí priatelia, srdečne Vás aj v tento týždeň, ktorý máme pred sebou, pozývam k počúvaniu štvrtkovej pôstnej pobožnosti a nedeľnej pobožnosti na 3. pôstnu nedeľu. Zatiaľ samozrejme len v audio verzii. V stredu o 15:00 hod. v kancelárii na fare sa bude konať aj konfirmačná príprava. Prosím všetkých konfirmandov, aby sa dostavili a ak nemôžu prísť, nech mi to dajú v predstihu vedieť. Nové otázky som tentokrát nezadávala, ale zadala som opakovanie otázok 1-27. Nech si ich konfirmandi opakujú a otázky, v ktorých majú resty poriadne doučia. Ďakujem za spoluprácu, prajem požehnanú prípravu a teším sa na návštevu. Verím, že to už bude v plnom počte 😊

 

Aj na úrovni seniorátu sa bude konať niekoľko stretnutí vo virtuálnom priestore. Jedná sa o pozvania na biblické mládežnícke večery, na Svetový deň modlitieb 2021 a takisto aj na stretnutie seniorov. Bližšie informácie, týkajúce sa všetkých týchto stretnutí, nájdete na internetovej stránke nášho ondavsko-hornádskeho seniorátu (www.oh-seniorat.sk).

 

Všetkým Vám prajem krásnu a Bohom požehnanú nedeľu!

 

28. 2. 2021 Nedeľná pobožnosť – Kristov príklad služby a poslušnosti 1Pt 2, 18-25

Milí bratia a milé sestry,

 

niekedy je ťažké veriť iba slovám. Určite to poznáme aj z vlastnej skúsenosti. Ale Pán Ježiš konal aj skutky. Svojim neveriacim odporcom povedal: „Ak nekonám skutky svojho Otca, neverte mi. Ale ak ich konám, aj keď neveríte mne, verte tým skutkom, aby ste spoznali a vedeli, že Otec je vo mne a ja v Otcovi.“ Ten najväčší skutok vykonal Pán Ježiš aj pre nás. Aj pre nás zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme raz spolu s Ním mohli večne žiť. A preto aj počas týchto pôstnych dní odpovedajme na tento Pánov skutok pevnou a skutočnou vierou...

 

25. 2. 2021 Večerná pôstna pobožnosť - Veľký skutok si vyžaduje veľkú vieru Jn 10, 22-39

Milí bratia a milé sestry,

 

múdrosť Božia, ktorá nám dnes zaznieva prostredníctvom Kazateľa – kráľa Šalamúna, hovorí jasne: „lepšia je žalosť ako smiech“ alebo inými slovami: lepší je smútok ako neviazaná ľudská radosť, ktorá plodí veľa hriechov. Preto aj v tomto smutnom období, kedy si pripomíname záver Pánovho pozemského putovania, sa snažme nájsť cestu k sebe navzájom podľa jeho príkladu i podľa múdrych slov Kazateľa. Učme sa nepestovať vysokomyseľnosť plodiacu hnev a berme si príklad z Nášho Pána Ježiša Krista a jeho trpezlivosti. Vedzme, že to skutočne dobré a lepšie než nám ponúka tento svet, ozaj existuje. A Pán Ježiš nám to tiež umožnil nájsť...

 

Milí priatelia, srdečne Vás pozývam k počúvaniu Božieho Slova prostredníctvom našich audio pobožností a zamyslení. Večerná pôstna pobožnosť v audio verzii bude prístupná vo štvrtok 25. 2. 2021. O týždeň v nedeľu 28. 2. 2021 ak Pán Boh dá, si budete môcť vypočuť aj obvyklú nedeľnú audio pobožnosť. Aj keď budúci týždeň budú mať deti jarné prázdniny, konfirmačná príprava sa v stredu o 15:00 hod. konať bude. Poprosím preto našich konfirmandov, aby sa dostavili a naučili sa otázky 21-27, pojednávajúce o našich vierovyznaniach. Okrem toho – nech sa skutočne „naspamäť“ naučia vymenovať knihy Starého a Nového zákona. Ďakujem 😊 Prajem Vám všetkým peknú a Bohom požehnanú nedeľu i celý nasledujúci týždeň.

 

So zármutkom v srdci Vám oznamujem, že vo veku 67 rokov nás do Božej večnosti predišiel náš brat v Kristu, Július Binda. Posledná rozlúčka s našim bratom sa uskutoční dňa 21. 2. 2021 o 14:00 hodine na miestnom cintoríne v Ždani. Pane náš, ďakujeme Ti za život nášho drahého zosnulého. Dobrorečíme Ti za svedectvo jeho viery, za prácu jeho lásky i za jeho modlitby. Spôsob, aby pamiatka jeho vernosti zostala požehnaná medzi jeho blízkymi i medzi nami. Amen

 

21. 2. 2021 Pobožnosť na 1. pôstnu nedeľu – To, čo je lepšie Kaz 7,3-9

Milí bratia a milé sestry,

 

Peter, ale aj učeníci vo všeobecnosti, sú pre nás príkladom zlyhania ako aj výzvou k stálej náprave, ktorá by bez výhľadu k naplneniu a príchodu Syna človeka, bola iba moralizovaním. Ježiš pokladal za dôležité korigovať mesiášske očakávania a kvôli tomu stratil aj značnú časť svojich priaznivcov, ktorí v ňom videli len svetského či politického mesiáša. Proces poznávania Ježišovej identity preto musel pokračovať. Aj keď len so skupinkou verných. Už po týchto Ježišových slovách z dnešného textu však bolo učeníkom jasnejšie, že jeho poslanie je úplne jedinečné a kľúčové, a pochopia to len tí, ktorí v Ježiša uverili skutočne a pravdivo. Na začiatku pôstneho obdobia sa aj my zamýšľajme nad tým, za koho Ježiša pokladáme. Či mu prisúdime kňazské, kráľovské a prorocké tituly, alebo ho nazveme Božím Synom a vo svojich srdciach ho vyznáme ako nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorého poslanie spočívalo v ukázaní jeho lásky celému svetu.

 

18. 2. 2021 Večerná pôstna pobožnosť – Ježišova skutočná identita Mk 8, 27-33

Milí bratia a milé sestry,

 

autor 62. Žalmu si uvedomoval dve skutočnosti – že Pán Boh je mocný a milostivý. Jeho moc sa prejavuje tým, že je všadeprítomný, vševediaci a nad všetkým vládne. Jeho zraku jednoducho nič neunikne. Je spravodlivým sudcom a aj človeka bude spravodlivo súdiť podľa jeho skutkov. Lenže pre nás ľudí je dobré, že Pán Boh nie je len mocný, ale aj milostivý. Že sa vo svojej preveľkej milosti skláňa ku všetkým svojim deťom a prichádza im na pomoc. Že sa o nás túži starať a nikto mu nie je ľahostajný. Kiež by dal Pán, aby sme si to skutočne uvedomovali. Kiež by dal Pán, aby sme spolu s Žalmistom mohli z úprimnosti srdca vyznať: Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja nádej. Len on je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojím útočiskom je Boh. Ľudia, dúfajte v neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce! Boh je naším útočiskom...“

 

Milí kamaráti konfirmandi, ak ste zdraví a máte sa dobre, rada by som Vás pozvala v stredu 17. 2. na našu konfirmačnú prípravu o 15:00 hod. Verím, že ste si usilovne opakovali otázky, ktoré boli trošku ťažšie a len pripomeniem, že naposledy sme preberali otázky 16-20, pojednávajúce o Písme Svätom (Biblii). Teším sa na Vás!

 

Milí priatelia, budúci týždeň sa začína pôstne obdobie. Chcela by som Vás preto srdečne pozvať k počúvaniu Božieho Slova aj prostredníctvom štvrtkových pôstnych audio pobožností. Najbližšia pôstna audio pobožnosť bude teda tento štvrtok - 18. 2. A na počúvanie bude samozrejme k dispozícii aj pobožnosť o týždeň v nedeľu. Verím, že ste zdraví a že sa máte dobre. Že Vám Božie Slovo pomáha lepšie znášať toto neľahké obdobie. Je úžasné, že aj napriek zavretým kostolom si Božie Slovo našlo novú cestu sprostredkovania a toľko kazateľov pridáva na internet rôzne kázne, úvahy či zamyslenia. Vďaka Bohu za to. Využívajme preto tieto možnosti. Počúvajme, čítajme a aj sami či v rodinnom kruhu si robme domáce pobožnosti. Nedovoľme, aby naša viera ochabla. Závisí to totiž od každého jedného z nás. Nech je Pán s Vami!

 

14. 2. 2021 Nedeľná pobožnosť – Boh mocný a milostivý Ž 62

Milí bratia a milé sestry,

 

volajme k Bohu, modlime sa, prosme o milosť a odpustenie a čiňme pokánie, aby sme aj my patrili medzi tých, ktorí raz budú s Pánom Ježišom Kristom prebývať v tej radosti, o ktorej píše prorok Izaiáš. Nech dá Pán, aby sa nás tam raz mohlo stretnúť čo najviac. Aby nikto z nás potom nemusel nariekať nad svojou nerozumnosťou a pochybnosťami, že neveril slovám Biblie a žil podľa vlastných predstáv mysliac si, že to stačí. Nezaobídeme sa len so svojou snahou. Prijmime Pána Ježiša do svojho srdca a kráčajme za Ním, aby sme sa už teraz mohli tešiť, aby už teraz naše tváre mohli vyžarovať pokoj, radosť a istotu, že nás čaká nekonečne krásna budúcnosť, večný život v radosti, plesaní a chvále Božej...

 

Milí priatelia, budúcu nedeľu 14. 2. 2021, ste všetci srdečne pozývaní k počúvaniu našej nedeľnej audio pobožnosti. Ako dobre z médií vieme, v období od 15. 2. do 31. 3. 2021 sa na území Slovenskej republiky po desiatich rokoch uskutoční sčítanie obyvateľstva. Aj naša Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku preto vyzýva svojich veriacich a teda aj nás, aby sme počas digitálneho sčítania obyvateľstva neváhali a vyznali, že aj My sme reformovaní kresťania (kalvíni). Na túto výsadu tiež nezabudnime upozorniť aj svoje blízke okolie. Bližšie informácie o sčítaní si môžete prečítať aj na internetovej stránke našej cirkvi http://www.reformata.sk/mutat/6614/

 

Ak by mal niekto záujem, budúci piatok 12. 2. 2021 sa o 18:30, prostredníctvom aplikácie zoom.us uskutoční seniorátna biblická hodina Hovory nad Bibliou. Pre bližšie informácie prosím kontaktujte sestru levítku Mariku Breckovú, organizátorku tohto stretnutia. Ďakujem.

 

Prajem Vám veľa Božej milosti a požehnania do nasledujúcich dní.

 

7. 2. 2021 Nedeľná pobožnosť – Máme sa na čo tešiť Iz 65, 17-25

Milí bratia a milé sestry,

 

Pán Boh činí soľou a svetlom všetkých tých, ktorí počujú jeho slovo. Aj my sami sme a máme byť tou soľou a tým svetlom. Nemáme sa schovávať, pretože ľudia nás potrebujú vidieť. Alebo presnejšie povedané, potrebujú vidieť naše dobré skutky, aby pochopili, že nie sme žiadna zločinná sekta alebo nepriatelia ľudského pokolenia. Úlohou nás všetkých ako kresťanov je, aby to čo konáme a to čo je naším konaním viditeľné, neslúžilo na hanbu, ale vzdávalo slávu Bohu v nebesiach. Nech dá Pán, aby sme ako Ježišovi nasledovníci nestratili svoju slanosť a svetlo, ale aby sme skutkami rastúcimi z našej odovzdanosti Bohu, dokázali aj druhých privádzať na cestu za Pánom Ježišom.

 

Milí priatelia, mohli ste si všimnúť, že na našich internetových stránkach pribudol odkaz na „materiály“ k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov. V týchto materiáloch sa nachádzajú biblické zamyslenia i modlitby, pri ktorých sa môžete kedykoľvek nachvíľu stíšiť. Budúcu nedeľu, 7. 2. 2021, ste takisto všetci srdečne pozývaní k počúvaniu našej pravidelnej nedeľnej audio pobožnosti. Aj keď sa zatiaľ nemôžeme osobne stretávať na bohoslužbách, verím, že sa aj napriek ponurej atmosfére máte dobre a ste zdraví. S niektorými z Vás som mala možnosť rozprávať aspoň telefonicky. Keby ste čokoľvek potrebovali, neváhajte sa ozvať. Budem veľmi rada. Prajem Vám Bohom požehnanú nedeľu i prvý februárový týždeň!

 

31. 1. 2021 Nedeľná pobožnosť – Byť soľou a svetlom Mt 5, 13-16

Milí bratia a milé sestry,

 

dnešný biblický text nám podáva dôkaz o tom, že ak človek aspoň trochu chce a prejaví záujem, Pán Boh ho k sebe dokáže pritiahnuť. Aj z takého nerozhodného, bojazlivého a vyhovárajúceho sa Mojžiša, si Pán Boh chcel spraviť svoj nástroj. A preto akokoľvek slabí a nedokonalí sa cítime, predsa sa však nechajme predchnúť tou Božou prítomnosťou a vydajme sa Pánu Bohu ako takí, ktorí pre neho sú ochotní konať. Pán Boh sa Mojžišovi predstavuje slovami „Ja som, ktorý som.“ Toto Božie meno predstavuje Boha ako bezmedzne existujúceho a jednajúceho v minulosti, prítomnosti i budúcnosti. A len ako takého poznáva človek Boha živého a pravého, Pána nad pánov a Boha nad bohov. Preto sa aj dnes môžeme spoliehať na to, že Pán Boh je svojmu ľudu prítomný vždy a v každej situácii...

 

Budúcu nedeľu, 31. 1. 2021 sa ešte nebudú konať verejné bohoslužby, ale všetci ste srdečne pozývaní k počúvaniu našich nedeľných pobožností v audio verzii. A k počúvaniu pozývajme aj naše deti a mládež. Všetkým Vám prajem veľa zdravia a Božieho požehnania do nasledujúcich dní.

 

24. 1. 2021 Nedeľná pobožnosť – Predchnutí Božou prítomnosťou Ex 3, 1-14

Milí bratia a milé sestry,

 

Pán Boh nám daroval slobodnú vôľu a tak si každý sám môže vybrať, akým smerom sa vo svojom živote bude uberať. Vedzme však, že súženia a útrapy sú nevyhnutnou súčasťou nášho pozemského života. Rovnako tak však jeho súčasťou môže byť aj radosť, ktorá je dôsledkom pôsobenia Ducha Svätého. Preto ak touto radosťou naplníme svoje životy, pôjdeme tou správnou cestou nasledovania Krista a staneme sa jeho pravými napodobovateľmi...

Našich konfirmandov chcem poprosiť, aby tento čas, keď sa nestretávame, využili k opakovaniu otázok, ktoré sme sa doposiaľ naučili a zvlášť venovali pozornosť tým otázkam, ktoré boli trochu ťažšie. Myslím na Vás všetkých a teším sa, až sa znovu stretneme na našej konfirmačnej príprave. Keby čokoľvek, ozvite sa mi 😊

 

Milí bratia a milé sestry, prajem Vám všetkým požehnanú nedeľu i celý týždeň, aby ste aj napriek situácii, ktorá vládne, v sebe mali tú radosť Ducha Svätého a cele sa spoliehali na Božiu pomoc. Budúcu nedeľu, ak Pán Boh dá, bude na naše stránky a youtube kanál pridaná ďalšia audio pobožnosť. Čo sa týka znovuotvorenia kostolov, aj naďalej sledujme televízne spravodajstvo, z ktorého sa dozvieme potrebné informácie.

 

17. 1. 2021 Nedeľná pobožnosť - Kristovi napodobitelia a ich radosť Ducha Svätého 1 Tes 1,6

Milí bratia a milé sestry,

 

posolstvo dnešného biblického textu je veľmi aktuálne aj pre nás. Dnes sa síce stále veľa ľudí hlási ku kresťanstvu, ale kto to so svojou vierou a vnútorným cítením myslí aj skutočne vážne? Dnes síce ešte rodičia prinášajú svoje ratolesti ku krstu, ale aký to má zmysel, keď ich ďalej nevedú cestou k Pánu Bohu? Dnešný text hovorí jasne – musíme sa narodiť znova, musíme sa narodiť z Ducha. V krste nám tá možnosť bola ponúknutá. Preto ju využime a neupierajme ju ani svojim potomkom. Je len na nás, aký postoj voči Pánu Bohu zaujmú ďalšie generácie. Preto sa už dnes vydajme tomu pôsobeniu Božieho Ducha a nechajme sa Božím hlasom privanúť k Pánovi Ježišovi, v ktorom i Nikodém napriek temnu noci dokázal vidieť to pravé svetlo sveta.

 

Prajem Vám všetkým krásnu a Bohom požehnanú nedeľu!

 

10. 1. 2021 Nedeľná pobožnosť – Potreba narodiť sa znova Jn 3, 1-8

Milí bratia a milé sestry,

 

rozhodovať sa vo svojom živote s Bohom znamená – pýtať sa na jeho vôľu pri mne. Znamená to modliť sa pred každým rozhodnutím, predložiť svoje záležitosti v modlitbe pred Boha, aby nám pomáhal s našimi rozhodnutiami. Abrahám vo svojom živote veľmi dbal na to, aby k Bohu prichádzal na modlitbách a ďakoval mu. Činil svoje rozhodnutia v súlade s Bohom, v súlade s Božou vôľou. Aj my sami sa budeme mnohokrát rozhodovať, aj v tomto roku, ktorý je pred nami. Bolo by pre nás prospešné, keby sme si vo svojich životoch zvolili Abrahámovu cestu, ktorá možno nemá toľko výhod a naoko toľko perspektív a predností, ale je vedená Božou rukou. Napokon je to však vždy len na každom z nás, ako sa rozhodne – či s Bohom alebo bez Boha, či v súlade s Božou vôľou alebo podľa vlastného uváženia...

 

Od 1. 1. do 24. 1. 2021 je konanie verejných bohoslužieb, kvôli zhoršenej situácii v súvislosti so šírením koronavírusu, zakázané. Audio-nahrávky pobožností, si však počas tohto obdobia budete môcť vypočuť z pohodlia domova každú nedeľu. Nahrávky budú tak ako doteraz, pridávané na stránky nášho zboru ako aj na náš zborový youtube kanál. Prosím, využívajme tieto možnosti zvestovania Božieho Slova a pozývajme aj ďalších. Aj napriek tomu, že Nový rok nezačíname veľmi radostne, neklesajme na duchu, spoliehajme sa na Pána Boha a verme v lepšie časy.

 

Prajem Vám požehnanú nedeľu i tieto prvé dni v novom roku!

 

 

3. 1. 2021 Nedeľná pobožnosť – Rozhodovanie sa s Bohom nikdy nesklame Gn 13, 1-13