VÍta vás reformovaný cirkevný zbor v ždani

Nedeľné bohoslužby

Dopoludnia o 9:00 hod

Popoludní o 14:00 hod

 

Biblické hodiny

Štvrtok o 18:00 hod

 

Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.

2 Tim 1,7

Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme.

Hebr 11,1

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Jn 1,1

Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.

2 Kor 12,9

Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, pretože o vašej viere sa šíri zvesť po celom svete.

Rim 1,8

Boh odplatí každému podľa jeho skutkov.

Rim 2,6

OZNAMY

Milí bratia a milé sestry,

 

vítam Vás na dnešných slávnostných službách Božích, konaných na sviatok zoslania Ducha svätého. Vypočujme si slová 118. Žalmu, v ktorom vo veršoch 24-28 čítame: Toto je deň, ktorý urobil Hospodin, plesajme a radujme sa v ňom! Hospodin, prosím, pomôž! Hospodin, prosím, dopraj úspech! Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina! Žehnáme vás z Hospodinovho domu. Hospodin je Boh, osvecuje nás. Ty si môj Boh, ďakujem ti; vyvyšujem ťa, môj Bože! Amen

 

Nech Pán Boh dá, aby každý z nás v sebe rozpoznával dary Božej milosti, ktorými sme boli obdarovaní a aby sme ich aj dobre vedeli využívať k nášmu kresťanskému poslaniu, ku ktorému sme boli všetci povolaní. Dovoľme Duchu svätému vstúpiť aj do nášho srdca, aby nám pomohol udržať plamienok pravej viery a našej odhodlanosti pre službu v cirkvi.

 

Prajem Vám požehnanú Svätodušnú nedeľu!

 

31. 5. 2020 Pobožnosť na Svätodušnú nedeľu - Spoločenstvo cirkvi a jej poslanie vo svete Ef 4, 1-15

Milí bratia a milé sestry,

 

vítam Vás na dnešných bohoslužbách, konaných v 6. nedeľu po Veľkej noci, ktorá má názov Exaudi, čo sa môže preložiť ako „vypočuj.“ Rada by som sa Vám na úvod prihovorila slovami 27. Žalmu, v ktorom vo veršoch 7-9 čítame: Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma! Moje srdce ti pripomína tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“ Hľadám tvoju tvár, Hospodin. Neskrývaj svoju tvár predo mnou! Neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka! Ty si mi pomáhal. Nezavrhni a neopusť ma, Bože mojej spásy! Amen.

 

Nech Pán Boh dá, aby sme si vždy uvedomovali tú milosť, že za čokoľvek prosíme v mene nášho Pána Ježiša Krista, to nám aj učiní a s láskou vypočuje naše volania. Prajem Vám krásnu a Bohom požehnanú nedeľu.

 

24. 5. 2020 Nedeľná pobožnosť - Konanie väčších skutkov a zasľúbenie Tešiteľa Jn 14, 8-17

Milí bratia a milé sestry,

 

vítam vás na dnešných bohoslužbách, konaných z príležitosti sviatku Nanebovstúpenia Pána. Rada by som sa vám na úvod prihovorila biblickým textom zaznamenaným v Liste Židom, v 1. kapitole, vo veršoch 1-3, kde čítame:  Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom. Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici Velebnosti na výsostiach. Amen

 

Prajem Vám, aby ste vo svojich srdciach pociťovali radosť z Pánovho slávneho nanebovstúpenia. Do času jeho druhého príchodu buďte vytrvalí vo viere a po vzore učeníkov k Pánovi privádzajte ďalších a ďalších. Zotrvávajte na modlitbách a s nádejou vyčkávajte kráľovstvo nebeské, ktoré nám Pán zasľúbil.

 

21. 5. 2020 Pobožnosť na sviatok Nanebovstúpenia Pána Lk 24, 44-53

Milí bratia a milé sestry,

 

vítam Vás aj na dnešnej audio pobožnosti, 5. nedeľu po Veľkej noci, ktorá má názov Rogate, čo znamená „modlite sa.“ Rada by som sa Vám prihovorila poslednými dvoma veršami 66. Žalmu, v ktorom čítame: Boh ma však vypočul, všimol si hlas mojej modlitby. Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť. Vedzme, že Pán Boh nás počuje vždy, keď k Nemu voláme a v každom čase sa k nám priznáva a je nám na pomoci. Prajem Vám, aby ste vždy mali ten pocit istoty a nikdy Mu neprestali dôverovať.

 

Rada by som Vám milí bratia a milé sestry oznámila, že včera, 16. mája 2020, sa v našom cirkevnom zbore konal krst malého Gabriela Šipoša. Pre malého Gabriela a jeho rodičov vyprosujeme veľa Božieho požehnania a milosti, nech ich Pán Boh sprevádza a ochraňuje na ich životnej ceste. (Krst sa z dôvodu obmedzení konal súkromne.)

 

Majte krásnu a Bohom požehnanú nedeľu.

 

17. 5. 2020 Nedeľná pobožnosť - Modlitba ako úprimný rozhovor človeka s Bohom Mt 6,5-13

Silhouette of a family comprising a father, mother and children walking into the sunset

Milí bratia a milé sestry,

 

v tomto neľahkom období, kedy prechádzame koronakrízou, je aj napriek postupnému uvoľňovaniu obmedzení, stále potrebné chrániť sa. Najviac ohrozenou skupinou, ako všetci dobre vieme z médií, sú seniori. Aj náš pán biskup Mgr. László Fazekas preto vo svojom obežníku k otváraniu kostolov a organizovaní bohoslužieb odporúča, aby sa konali bohoslužby v nedeľu na dvakrát, a to pre veriacich do 65 rokov a pre veriacich nad 65 rokov.

 

Aj v našom zbore sa od tejto nedele, 17. mája 2020, budú konať bohoslužby na dvakrát. O 9:00 hodine ráno sa bude konať bohoslužba pre veriacich do 65 rokov a o 14:00 hodine sa bude konať bohoslužba pre veriacich nad 65 rokov. Takýto spôsob sme v našom zbore zvolili po odporúčaní vyšších cirkevných predstaviteľov. Samozrejme je pochopiteľné, že niektorí veriaci s tým nemusia súhlasiť, pretože nechcú byť oddeľovaní, ale nezabúdajme, že tieto opatrenia sú len dočasné a všetko sa postupne, až kríza nadobro pominie,  začne vracať k pôvodnému stavu. Do tej doby však buďme zodpovední a všetky tieto odporúčania berme pre naše dobro. Našich starších si veľmi vážime a máme ich veľmi radi. A aj toto je jeden zo spôsobov, ktorým im chceme ukázať ako veľmi nám na nich záleží. S Božou pomocou to všetko prekonáme. Pán Boh je v každom čase našim ochrancom a tešiteľom. Majme preto bratskú lásku i pochopenie jedni k druhým a zotrvávajme spoločne na modlitbách.

 

Všetkých Vás, milí bratia a milé sestry, srdečne pozývam na nedeľňajšie bohoslužby a prosím, aby ste aj Vy pozývali ďalších a ďalších. Rodinní príslušníci môžu sedieť spolu v jednej kostolnej lavici. Inak sú zachovávané dvojmetrové rozostupy, ale miest v kostole je dosť pre všetkých, každý z Vás je s láskou vítaný. Znovu však pripomínam, kto má ešte obavy, bude mu v nedeľu k dispozícii aj pobožnosť v audio verzii na internetových stránkach nášho zboru. Prajem Vám, aby ste na každom mieste a v každom čase cítili Božiu blízkosť a lásku. Majte požehnaný čas.

 

S láskou a prianím všetkého dobrého

 

Mgr. Barbara Beranová, kaplánka

Milí bratia a milé sestry,

 

prajem Vám krásnu a Bohom požehnanú 4. nedeľu po Veľkej noci, ktorá nesie názov Cantate, čo znamená „spievajte.“ Aj my dnes Pánu Bohu spievajme a vzdávajme vďaku za to, že sa môžeme znovu stretávať v našom kostole na obnovených službách Božích.

 

Dnes myslíme aj na naše mamičky, ktoré majú sviatok. Je toľko mamičiek, ktoré svojou láskou a starostlivosťou žehnali a žehnajú svojim deťom. Bez ohľadu na to, koľko máme rokov, stále budú mať v našich srdciach špeciálne miesto. Ďakujeme Ti Pane za všetky mamičky, za ich životy, za to, že sú tu s nami a prosíme Ťa, dávaj im pevné zdravie a obdarúvaj ich svojou láskou a požehnaním.

 

10. 5. 2020 Nedeľná pobožnosť - Vidina Nového veku ako zasľúbenie pre verných Zj 21,1-8

Milí bratia a milé sestry,

 

túto nedeľu, dňa 10. mája 2020, sa po dvojmesačných karanténnych obmedzeniach, zapríčinených vírusovým ochorením Covid-19, začnú v našom reformovanom kostole znovu konať služby Božie. Služby Božie sa budú konať v obvyklých časoch o 9:00 hodine ráno a poobede o 14:00 hodine.

 

Prosím veriacich, aby počas bohoslužieb mali nasadené rúško a dodržiavali medzi sebou čo možno dvojmetrové rozostupy. V kostolných laviciach budú pre veriacich vyznačené miesta na sedenie. Seniori nad 65 rokov samozrejme takisto môžu prísť na služby Božie. Ale ak má niekto ešte obavy alebo do kostola z akýchkoľvek príčin nemôže prísť, nedeľná kázeň bude dostupná aj v audio verzii na internetových stránkach nášho zboru.

 

Ďakujem za pochopenie a prajem požehnaný čas.

Opatrenia - hromadné podujatia, bohoslužby
Povolenie vykonávania bohoslužieb

Milí bratia a milé sestry,

 

z Božej milosti sme sa smeli dožiť aj tejto tretej nedele po Veľkej noci. Táto nedeľa nesie názov Jubilate, čo znamená jasajte, resp. plesajte. Aj my jasajme a plesajme nad Božou láskou a milosťou k nám ľuďom!

 

Chcela by som sa aj touto cestou poďakovať našim sestrám na čele s pani kostolníčkou Elenkou Fodorovou, ktoré sa v týchto dňoch podieľajú na úprave záhradky pri kostole, ako aj na úpravách celého areálu nášho kostola.

 

Dnes jasá a plesá aj rodinka Lukáčová, pretože k svätému krstu prinášajú svoju dcérku Sáru, ktorou ich Pán Boh obdaroval. Pre malú Sáru a jej rodičov vyprosujeme veľa Božieho požehnania a milosti, nech ich Pán Boh sprevádza a ochraňuje na ich životnej ceste. (Krst sa z dôvodu obmedzení koná súkromne.)

 

Náš cirkevný zbor však prežíva aj stratu. Dňa 2. mája 2020 nás vo veku nedožitých 89 rokov opustil člen nášho zboru Jozef Kaduk. Posledná rozlúčka s našim bratom v Kristu sa uskutoční 4. mája v pondelok o 15:00 hodine. Ďakujeme Pánu Bohu za život nášho brata, svedectvo jeho viery i za jeho modlitby.  Pane Bože náš, poteš zarmútených pozostalých a neustále nás všetkých utvrdzuj v poznaní, že len v Tebe je naša nevädnúca nádej. Amen

 

3. 5. 2020 Nedeľná pobožnosť - Veriť znamená vedieť Jn 21,12

Milí bratia a milé sestry,

 

dnešná nedeľa sa nesie v duchu posolstva: „zem je plná milosti Pánovej.“ A tak vám všetkým prajem, aby ste tú milosť Pánovu každodenne prežívali vo svojich životoch.

 

Nech vás dnešné Božie Slovo poteší a posilní do ďalších dní.

 

26. 4. Nedeľná pobožnosť - Hospodin hodlá obnoviť zem Am 9,11-15

Milí bratia a milé sestry,

 

citujem email s pozvánkou pre mládežníkov, ktorý sme obdržali:

 

„S radosťou Vám oznamujem, že s tímom pre Biblické mládežnícke výlety (BMW) pripravujeme 2. mája 2020 Online biblický mládežnícky večer na tému Vzbura. Na Facebooku sme vytvorili skupinu, kde tento online večer bude prebiehať. Okrem video-témy a chvál sa budú môcť porozprávať cez „videočet“ v debatných skupinkách, zahrať hru. Prosím Vás, aby ste ich pozývali. Mnohým z nich je ťažko, že nemajú kontakt s rovesníkmi. Vaši mladí na pridanie sa do skupiny  potrebujú:

 

1.  link tejto skupiny: https://www.facebook.com/groups/315110229470189

2.  keď budú tam, požiadať o vstup do skupiny

 

Bolo by ideálne, ak by tak urobili tento víkend, aby boli priebežne budúci týždeň informovaní o detailoch.

S úctou,  Marika Brecková“

Plagát k biblickému mládežníckemu večeru

Milí bratia a milé sestry,

 

prajem vám všetkým krásnu a Bohom požehnanú prvú nedeľu po Veľkej noci. Dnešná kázeň bude o neveriacom Tomášovi. Pohodlne sa usaďte, zaspievajte si a započúvajte sa do rozprávania. Nech vám Božie Slovo prinesie posilnenie a potešenie.

 

19. 4. 2020 Nedeľná pobožnosť - Neveriaci Tomáš Jn 20, 24 - 31

Milí bratia a milé sestry,

 

v týchto časoch myslíme aj na našich najmenších, ktorí trávia svoj čas doma. Žiaci 1. a 2. stupňa Základnej školy v Ždani, ktorí chodia na náboženstvo, sa teraz môžu účastniť hodín náboženstva v "online" podobe každý štvrtok tak, ako boli zvyknutí. 

 

Pre mladších sú a budú k dispozícii videá pod názvom "detská besiedka" a pre starších žiakov sú zase určené audio nahrávky, ktoré svojim obsahom zahŕňajú čítanie z knihy "Krajina pod dúhou."

 

Prosím vás rodičov, resp. starých rodičov, aby ste o tom deti upovedomili. Pripomínam, že táto forma výučby bude k dispozícii na každý štvrtok. Tzn., že deti ľahko vyhľadajú video alebo audio nahrávku na aktuálny štvrtok podľa dátumu. V mene pani katechétky a kurátorky nášho zboru, Mgr. Irenky Bittóovej, ako aj v mene svojom vám ďakujem a prajem požehnaný čas.

 

Odkaz na hodiny náboženstva nájdete priamo na Hlavnej strane našej stránky alebo pod záložkou "Príspevky."

Milí bratia a milé sestry,

 

pridávam audio pobožnosť na Veľkonočný pondelok a prajem vám krásny, Božou milosťou a požehnaním naplnený deň.

 

Chcela by som vám ešte oznámiť, že na stránke ondavsko-hornádskeho seniorátu, v sekcii "spevníkové piesne", pribudli veľkonočné piesne, ktoré nahral a naspieval seniorátny kurátor Ján Janovčík. Kto by mal záujem si takto "online" zaspievať alebo len popočúvať, je tu tá možnosť.

 

Pre našich najmenších, ak by bol záujem, vznikla na stránke ondavsko-hornádskeho seniorátu aj sekcia "detská besiedka." Sú tam pár minútkové videá, na ktoré sa môžu deti pozrieť a prípadne sa niečo nové naučiť. Nech vás Pán Boh žehná!

 

13. 4. Pobožnosť na Veľkonočný pondelok - Ježiš a učeníci z Emaus Lk 24,13-27

Milí bratia a milé sestry,

 

v mene svojom i v mene môjho manžela, by som vám všetkým chcela popriať príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a radosť zo Vzkrieseného Pána Ježiša Krista.

 

Z príležitosti Veľkonočnej nedele sme pre vás vytvorili video služieb Božích. Ďakujeme, že navštevujete stránku nášho zboru a počúvate audio pobožnosti. 

 

Chcela by som vám oznámiť, že 12. apríla 2020, sa aj symbolicky rozozvučia zvony nášho kostola o 9:00 hodine ráno na znak toho, že sa má konať veľkonočná bohoslužba. Tá sa síce začne konať presne o 9:00 hodine, ale v "online" podobe. 

 

Taktiež pripojujem krásne veľkonočné prianie a modlitbu od pani Irenky Bittóovej, kurátorky nášho zboru a zároveň sa jej chcem za tieto pekné slová poďakovať.

 

"Prajem vám veľa zdravia a Bohom požehnané veľkonočné sviatky naplnené duchovným pokojom a radosťou zo zmŕtvychvstalého Pána Ježiša Krista. Verím, že aj keď nie sme spojení na bohoslužbách telesne, tak určite sme v duchovnom spojení na modlitbách za vedúcich v krajine aj v cirkvi, za náš cirkevný zbor, za naše rodiny, za pani kaplánku a jej manžela, že nám pripravujú audio a video nahrávky bohoslužieb, ktoré nám pomáhajú k duchovnému vyžitiu. Modlíme sa za chorých v zbore, ale aj za tých, ktorých nepoznáme. Nech nás Pán vypočuje."

„Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Nazval som vás priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho Otca, oznámil som vám. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom. Ako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske!“  Jn 15

 

Milí bratia a milé sestry,

 

rozjímajme nad týmto krásnym biblickým textom z Jánovho Evanjelia, keď si dnes pripomíname smrť nášho Vykupiteľa Pána Ježiša Krista. Na začiatok budeme spievať pieseň č. 406 a na záver pieseň č. 407. Znovu pripomínam, že náš spevník máme aj v elektronickej podobe. V „Príspevkoch“ na našej stránke nájdete kapitolu „Dokumenty“, a tam spevník nájdete.

 


 

Milí priatelia, v tomto neľahkom období, ktoré prežívame, nezabúdajme ani na ofery. V 2. Liste Korintským v 9. kapitole vo veršoch 7-8 čítame, aby „každý oferoval tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“

 

Je možnosť prispievať na Božiu slávu a chod nášho zboru na bankový účet nášho cirkevného zboru.

IBAN: SK5809000000005030906578

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: 2020

 

Príspevky budú zverejnené, až príde bankový výpis.

 

„Pretože konanie tejto posvätnej služby nielenže odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. Veď tým, že sa osvedčujete v tejto službe, poslušne sa podriaďujete Kristovmu evanjeliu a dobrosrdečne sa delíte so všetkými. Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar!“ 2 Kor 9, 12-15

 

10. 4. 2020 Pobožnosť na Veľký Piatok - Boh je láska Jn 15 (vybrané verše)

Milí bratia a milé sestry,

 

prajem vám príjemný dobrý večer a pridávam nahrávku večernej pobožnosti. Stíšme sa jednomyseľne k modlitbám i počúvaniu Božieho slova v tomto veľkom týždni a rozjímajme nad nesmiernym darom lásky nášho Spasiteľa pre nás.

 

7. 4. 2020 Večerná pobožnosť - Posledná večera a posledné požehnanie Lk 22,7-20

Milí bratia a milé sestry,

 

prajem vám požehnanú Kvetnú nedeľu a pozdravujem vás apoštolským pozdravom „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. Amen“

 

Pridávam audio nahrávku služieb Božích, ktorá je obohatená o dve naše piesne zo spevníka. Na začiatok budeme spievať pieseň číslo 398 a na záver pieseň číslo 578. Kto by náhodou nemal spevník, v „Príspevkoch“ na našej stránke nájdete kapitolu „Dokumenty“, a tam nájdete náš spevník v elektronickej podobe.

 

Na budúci týždeň na naše stránky pridám audio nahrávky večerných služieb Božích, služieb Božích na Veľký Piatok a Veľkonočný pondelok. Na Veľkonočnú nedeľu pripravujeme s manželom „projekt video nahrávky služieb Božích.“ Viem, že tieto sviatky budú pre nás všetkých neľahké. Jednak pre vás veriacich, pretože sa spoločne nestretneme v kostole a jednak pre nás duchovných, ktorí sa v tomto období tak trochu meníme na režisérov a producentov. Ale verme, že s pomocou Božou to všetko zvládneme a prekonáme.

 

Na vysluhovaní Večere Pánovej, sa dohodneme až po ukončení karanténnych obmedzení. Rada by som na tomto mieste citovala časť svojej modlitby, ktorá odznela aj v kázni: „Tohtoročné veľkonočné sviatky budeme kvôli karanténnym opatreniam prežívať iným spôsobom. Nestretneme sa v Božom svätostánku, nebudeme sa v spoločnom kruhu našich bratov a sestier účastniť stolu Večere Pánovej. Vieme však, že sviatosti sú len sprievodnými znakmi, ktoré bez Božieho Slova nie sú úplné. Ďakujeme Ti Pane preto za Tvoje životodarné Slovo, ktoré nás stále povzbudzuje a zaznieva nám aj v týchto neblahých časoch. Dnešné Slovo nás povzbudzuje k trpezlivosti a tak túžme byť trpezliví a s nádejou vyčkávať deň, kedy sa znovu všetci stretneme v našom kostole a vo Večeri Pánovej si pri jednom stole pripomenieme Tvoje vykupiteľské dielo. Prosíme, aby zvesť Tvojho evanjelia o odpustení prenikla do našich sŕdc a priniesla nám Tvoj pokoj. Amen“

 

5. 4. 2020 Pobožnosť na Kvetnú nedeľu - Pánov vjazd do Jeruzalema Mk 11,1-10

Milí bratia a milé sestry,

 

chcela by som sa v prvom rade poďakovať všetkým, na čele s našou pani kostolníčkou, ktorí sa počas uplynulých dní podieľali na jarných úpravách areálu pri našom kostole.

 

Prajem vám všetkým príjemnú a ničim nerušenú chvíľku pri dnešnej večernej audio pobožnosti. Myslím na vás a nosím vás na modlitbách. Nech je Pán Boh vašim ochrancom a útočiskom aj v nepríhodných časoch.

 

31. 3. 2020 Pôstna pobožnosť - Ježišovo zmilovanie sa nad Zacheom Lk 19,1-10

Milí bratia a milé sestry,

 

prajem vám krásnu a Bohom požehnanú 5. pôstnu nedeľu. Rozjímajme takto na diaľku o Božom slove a spojme sa v modlitbe.

 

Nech je vám Pán Boh vždy nablízku. 

 

29. 3. 2020 Nedeľná pobožnosť - Dokonalá obeť Heb 9,11-14

Milí bratia a milé sestry,

 

počas uplynulých dní sme s manželom vylepšovali internetové stránky nášho zboru. Upravili sme niektoré informácie, pridali sme články a obrázky, naše úvahy z biblických hodín a taktiež odkazy, na ktoré chcem upriamiť vašu pozornosť.

 

Na hlavnej lište našich stránok v kolonke "Príspevky", nájdete kapitolku "Odkazy". Pridali sme tam odkaz na youtube kanál Reformovaného zboru v Tušiciach, kde si počas tohto obdobia môžete pozrieť video nahrávky pobožností brata seniora Juraja Brecka. Okrem tohto zdroja sú k dispozícii aj ďalšie. Mnoho duchovných sa v týchto časoch, ktoré prežívame, rozhodlo prispieť k duchovnému posilneniu veriacich už či písanými kázňami, audio alebo video nahrávkami pobožností. Odkazy na pobožnosti jednotlivých duchovných nájdete na stránke ondavsko-hornádskeho seniorátu, ktorú ľahko vyhľadáte medzi spomínanými "Odkazmi" na stránke nášho zboru.

 

Prajem vám všetkým hojnosť Božej milosti.

Milí bratia a milé sestry,

 

terajšie obmedzenia týkajúce sa Corona vírusu, sa po najnovšom predĺžujú až do 31. mája 2020. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente, ktorý vzišiel z uznesenia Synodnej rady. Je však potrebné povedať, že predsedníctvo Synody bude sledovať usmernenia štátnych orgánov, takže tento dátum je len orientačný. O dátume, kedy sa služby Božie začnú znovu konať, vás samozrejme dopredu upozorním.

 

Úprimne by sme si priali, aby to bolo inak, ale deje sa Božia vôľa, proti ktorej nie je možné nič namietať. Verme, že Pán Boh sa postará a neustále sa modlime.

 

Otvoríte kliknutím na dokument

Milí bratia a milé sestry,

 

želám vám príjemný a pokojný večer a pridávam audio nahrávku pôstnej pobožnosti, pri ktorej by sme sa mali stretávať počas týždňa.

 

Verím, že sa máte dobre, aj keď viem, že ste smutní zo situácie, ktorá teraz vládne v našej krajine, ako aj vo svete. S niektorými z vás som totiž mala možnosť počas uplynulých dní hovoriť, už či osobne alebo telefonicky.

 

Rada by som vás preto všetkých chcela povzbudiť Božím slovom, ktoré má obrovskú moc nás potešiť a upevniť v nádeji.

 

24. 3. 2020 Pôstna pobožnosť - Pán Boh si nájde Baránka Gn 22,10-14

Milí bratia a milé sestry,

 

verím, že aj napriek situácii, ktorá vládne vo svete, sa všetci máte dobre a vaša viera v nášho Pána vás každodenne posilňuje. Pridávam na stránky ďalšiu audio bohoslužbu a prajem vám všetkým Bohom požehnanú 4. pôstnu nedeľu.

 

22. 3. 2020 Nedeľná pobožnosť - Pieseň o vinárovi Iz 5,1-7

Milí bratia a milé sestry,

 

pozdravujem vás apoštolským pozdravom zaznamenaným v 1. kapitole Listu Galatským, vo veršoch 3-5 takto: "Milosť vám a pokoj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vytrhol z prítomného zlého veku, podľa vôle Boha a nášho Otca, ktorému sláva na veky vekov. Amen"

 

Keďže sa počas pôstneho obdobia zvykneme stretávať aj v priebehu týždňa na pôstnych bohoslužbách, pridávam na naše internetové stránky ďalšiu audio verziu pobožnosti.

 

Prajem vám, aby vás Božie slovo vždy inšpirovalo a potešovalo. Nech vás Pán Boh žehná.

 

18. 3. 2020 Pôstna pobožnosť - Ježiš zjavuje Boha a slová pravdy Jn 8,46-59

Milí bratia a milé sestry,

 

keďže sa nemôžeme stretávať v našom kostole z dôvodu šírenia Korona vírusu, pridávam na naše stránky aspoň audio verziu pobožnosti, pri ktorej sa môžete nachvíľu stíšiť a premýšľať.

 

Prajem Vám peknú a Bohom požehnanú 3. pôstnu nedeľu.

 

15.3.2020  Nedeľná pobožnosť-Ježiš-vyháňač démonov Lk 11,14-26

Milí bratia a sestry,
 
od 10.marca  do 23. marca  2020 sa rušia služby Božie , biblické hodiny a iné podujatia v rámci našich cirkevných zborov, z príčiny Korona vírusu.
 

Nariadenie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku nájdete po kliknutí na obrázok.